• Na voljo ni predlogov.

Kredit s poroštvom države

Najem kredita s poroštvom države - ZDLGPE

Se vaše podjetje sooča z likvidnostnimi težavami zaradi posledic epidemije koronavirusa? Zaprosite lahko za kredit s poroštvom države. V nadaljevanju si preberite podrobnejše informacije o takšnem kreditu in pogoje za njegovo pridobitev.

Krediti so zavarovani s poroštvom RS na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) in Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) ter Uredbe o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.


Osnovni pogoji za pridobitev kredita s poroštvom države

 • Kreditojemalec je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in se uvršča med mikro, majhna, srednja ali velika podjetja s sedežem v RS.
 • Kreditojemalec se sooča s poslovnimi težavami, ki so posledica COVID-19 na območju RS in niso bile prisotne  že pred 31. 12. 2019.
 • Kreditojemalec ima na zadnji dan v mesecu pred oddajo vloge poravnane vse obveznosti do države.


Lastnosti kredita

 • Maksimalni znesek glavnice kredita znaša do 25 % prihodkov od prodaje v letu 2019 ali do višine dvojnega zneska stroškov dela za leto 2019.
 • Odplačilna doba je do 5 let.
 • Ugodnejša obrestna mera.
 • Namen financiranja:
  • financiranje osnovne dejavnosti podjetja, in sicer financiranje novih ali dokončanje že začetih naložb,
  • financiranje obratnega kapitala,
  • financiranje poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v obdobju od 12. 3. 2020 do uveljavitve tega zakona in izpolnjujejo pogoje tega zakona.
 • Kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini.


Zavarovanje

 • 70 % glavnice kredita je zavarovano s poroštvom RS za velika podjetja,
 • 80 % glavnice kredita je zavarovano s poroštvom RS za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Skladno s poslovno politiko banke lahko banka zahteva tudi dodatna zavarovanja.

Jamstvena premija

 • Letna premija za poroštvo RS bremeni kreditojemalca.
 • Višina premije se razlikuje glede na velikost podjetja in ročnost kredita in je določena s strani države.


Potrebna dokumentacija

 • Izpolnjena vloga
 • Potrdilo davčnega urada o plačanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah na zadnji dan v mesecu pred oddajo vloge oz. odločba davčnega organa o odloženem plačilu obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih dajatev
 • Računovodski izkazi na dan 31. 12. 2019
 • Računovodski izkazi skupine na dan 31. 12. 2019 (če je kreditojemalec del skupine)
 • Izjava o statusu podjetja v težavah
 • Izjava o statusu MSP
 • Poročilo o stanju likvidnosti
 • Potrdila drugih bank, če ima sklenjene nove kreditne pogodbe po ZIUOPOK in je bilo uveljavljeno poroštvo po 65. členu ZIUZEOP
 • Dokazila za namensko porabo kredita (predračuni, računi, pogodbe ...)
 • AJPES izpis (razviden kraj in država, kjer je kreditojemalec registriran in kjer so registrirani lastniki, če so pravne osebe)
 • Dokumentacija, iz katere je razviden sedež oz. naslov lastnikov, vse do dejanskega lastnika (pravna ali fizična oseba)
 • Ostala dokumentacija v dogovoru s poslovnim skrbnikom


Rok za sklenitev kreditne pogodbe
Poroštvo države po ZDLGPE se lahko uveljavlja za kredite, ki so sklenjeni najpozneje do 30. junija 2021.

Za dodatne informacije o pogojih za sklenitev kredita in o potrebni dokumentaciji za pripravo vloge za odobritev kredita nam pišite na ZDLGPE@intesasanpaolobank.si.

 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet