• Na voljo ni predlogov.

Kredit Eko sklada

Razmišljate o okolju prijazni investiciji?

Preverite ugodne možnosti financiranja, ki vam jih ponujamo v sodelovanju z Eko skladom!

Ker nam je mar za vas in za okolje

Veseli nas, da v zadnjem času narašča zanimanje za t. i. eko ali zelene kredite, saj se vse več ljudi odloča za nakup električnih ali hibridnih avtomobilov oz. vozil, investicije v toplotne črpalke, postavitev lastne sončne elektrarne, okolju prijazno prenovo nepremičnin in gradnjo pasivnih hiš.

V Intesi Sanpaolo Bank se zavedamo, kako pomembno je ohranjati naravo, da bo lahko tako nam kot našim zanamcem nudila gostoljubje in prijeten življenjski prostor. Z namenom varstva narave in zmanjšanja škodljivih posegov človeka v okolje, že vrsto let sodelujemo z Eko Skladom, Slovenskim okoljskim javnim skladom.
 

Kaj vam omogoča to sodelovanje?

Sodelovanje Intese Sanpaolo Bank z Eko skladom omogoča strankam vseh bank pridobitev ugodnejšega kredita za okoljske naložbe.  Na podlagi Javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 70OB23 (.pdf) je mogoče pridobiti ugodno financiranje za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodnjih ukrepov: 

 • A) Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
 • B) vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
 • C) vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
 • D) zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
 • E) gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
 • F) nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, 
 • G) nakup okolju prijaznih vozil,
 • H) odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • I) nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 • J) učinkovita raba vodnih virov,
 • K) oskrba s pitno vodo.
   

Kakšen je postopek pridobitve kredita Eko sklada?

1.    Pridobite predračun za vašo naložbo.
2.    Oddajte Vlogo Eko skladu (Vloga se vedno odda Eko skladu).
3.    Prejeli boste kreditno odločbo in obrazce za preverjanje kreditne sposobnosti.
4.    Sledi sklenitev in podpis kreditne pogodbe na Intesi Sanpaolo Bank najpozneje v treh mesecih.
5.    Po podpisu pogodbe obstaja možnost nakazila do 40 % zneska kredita izključno izvajalcu naložbe.
6.    Po izvedenem nakupu oz. zaključku del oddate zaključno dokumentacijo na banko.
7.    Preostali del kredita (najmanj 60 %) oz. celotni znesek kredita se nakaže izključno izvajalcu naložbe.

Kakšni so pogoji kredita Eko sklada?

 • Obrestna mera: spremenljiva (tri-mesečni Euribor + 1,0 %) ali fiksna (2,8 %);
 • Odplačilna doba: največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let;
 • Maksimalni znesek kredita: največ do višine priznanih stroškov naložbe, vendar ga prosilec lahko prejme le v višini svoje kreditne sposobnosti oziroma kreditne sposobnosti solidarnega poroka in dolžnika;
 • Minimalni znesek kredita: 1.500,00 EUR;
 • Minimalni obrok kredita: 40,00 EUR;
 • Strošek odobritve kredita (sklenitve kreditne pogodbe): obračuna se v enkratnem znesku in znaša 1,5 % od odobrenega zneska kredita oz. najmanj 40,00 EUR in največ 175,00 EUR;
 • Strošek vodenja kredita: 
  • 35,00 EUR za kredite do vključno 4.000,00 EUR in 
  • 45,00 EUR za kredite nad 4.000,00 EUR. 
   Sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto.
 • Zavarovanje kredita: kreditojemalec plača zavarovalno premijo ob sklenitvi kreditne pogodbe.
   

Kdo lahko pridobi kredit Eko sklada?

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe oz. občani, ki ne opravljajo dejavnosti, ki:

 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • so kreditno sposobni, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so priloga Javnemu pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov 70OB23 (.pdf), razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada,
 • so lastniki ali solastniki stavb ali njihovih zaključenih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
 • so druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika stavbe,
 • so osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah v ukrepe, navedene pod točkama F in G (nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in nakup okolju prijaznih vozil),
 • starost osebe ob izteku odplačilne dobe ne sme preseči 80 let (če upravičena oseba za zavarovanje kredita pridobi kreditno sposobnega poroka, ta omejitev ne velja).
Informativni izračun kredita

Informativni izračun kredita

Na spletni strani Eko sklada lahko hitro in enostavno naredite informativni izračun kredita Eko sklada, namenjenega občanom.
Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori

Za podrobnejša vprašanja v povezavi z Javnim pozivom za kreditiranje okoljskih naložb občanov se obrnite na svetovalce Eko sklada.
Odlog plačila obveznosti po kreditnih pogodbah za fizične osebe

Zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 se je marsikdo znašel v finančni stiski in ne zmore več odplačevati svojih kreditnih obveznosti. Zato je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (.pdf), na podlagi katerega lahko stranke zaprosite za odlog odplačila obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah (moratorij na odplačilo kredita).

Za več informacij obiščite spletno stran Eko sklada.


Kako lahko oddate vlogo za odlog plačila?

Vlogo (.pdf) posredujete neposredno Banki Intesa Sanpaolo d.d., ki po pooblastilu Eko sklada sklepa in vodi kreditne pogodbe, na naslednji način:

Vloga mora biti v celoti izpolnjena in podpisana s strani kreditojemalca.

Dobro je vedeti
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10