• Ni predlogov

Zavarovanje valutnega tveganja

Zavarujte se pred tečajno izgubo oziroma neugodnimi gibanji deviznih tečajev v prihodnosti.

Katere prednosti prinaša?

Predvidljivost

Možnost priprave točnih kalkulacij cen vnaprej.

Daljše razpolaganje s sredstvi

Razpolaganje s sredstvi do zapadlosti terminskega posla.

Manj skrbi

Tečajno tveganje prevzame nasprotna stran v poslovnem razmerju.

Kaj omogoča valutni terminski posel?

Valutni terminski posel je dogovor med banko in stranko o nakupu oziroma prodaji določenega zneska v tuji valuti po terminskem tečaju, določenem v času sklenitve posla. Dogovorjeni znesek stranka poravna na dan, določen v pogodbi, vendar več kot 2 delovna dneva po sklenitvi posla.

Lastnosti valutnega terminskega posla
Minimalen znesek
20.000 EUR oziroma protivrednost v drugi valuti
Obdobje veljavnosti
največ 36 mesecev
Terminski tečaj
fiksen, kot ga določimo na dan sklenitve posla

Spoznajte še druge lastnosti

 • Terminski posel je zavezujoč.
   
 • Pri valutnem terminskem poslu lahko nastopate kot kupec ali prodajalec osnovne valute.
   
 • Terminski tečaj izračunamo na podlagi razlik v obrestnih merah kotirajoče in osnovne valute ter trenutnega tečaja obeh valut na trgu.
   
 • Razlika med obrestnima merama obeh valut je lahko pozitivna ali negativna. Terminski tečaj je zato lahko višji od promptnega, če je razlika v obrestnih merah pozitivna.
   
 • Če je obrestna mera osnovne valute nižja od obrestne mere kotirajoče valute, je terminski tečaj višji od trenutnega. Razliki med tečajema v takšnem primeru rečemo premija.
   
 • Če je obrestna mera osnovne valute višja od obrestne mere kotirajoče valute, je terminski tečaj nižji od trenutnega tečaja. Razliki med tečajema v takšnem primeru rečemo diskont.
Dodatne informacije

V skladu z Odločbo Banke Slovenije oznaka: 0.05.2.0-2/2024-25, z dne 25. 4. 2024, o izdaji dovoljenja za delno izvzetje transakcij znotraj skupine iz obveznosti izmenjave zavarovanj glede na EU predpise EMIR (Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 7. 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov) Banka Intesa Sanpaolo d. d. uporablja delno izjemo glede izmenjave zavarovanj, in sicer samo za izmenjavo začetnih zavarovanj pri poslovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti (IFI), s katerimi se trguje na prostem trgu z naslednjo nasprotno stranko:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP Milan) – transakcije znotraj skupine. Banka Intesa Sanpaolo d.d. (LEI identifikator: 549300ECJDDLOVWWL932) in ISP Milan (LEI identifikator: 2W8N8UU78PMDQKZENC08) sta del iste skupine Intesa Sanpaolo in obe finančni nasprotni stranki s sedežem v različnih državah članicah EU. Nominalni skupni znesek pogodb o izvedenih finančnih instrumentih s katerimi se trguje na prostem trgu, za katere se uporablja izvzetje glede izmenjave začetnih zavarovanj znotraj skupine, znaša 2,43 mlrd EUR, od tega 0,83 mlrd EUR za valutne izvedene finančne instrumente in 1,60 mlrd EUR za obrestne izvedene finančne instrumente.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet