SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 

 

1.      Splošno

2.      Opredelitev izrazov

3.      Dogovor o odprtju Transakcijskega računa

3.1.      Dogovor o odprtju Transakcijskega računa na daljavo

3.2.      Vrste Transakcijskih računov

3.2.1.         Transakcijski račun otrok

3.2.2.         Transakcijski račun mladih

3.2.3.         Transakcijski osnovni račun

3.2.4.         Transakcijski e-račun

3.2.5.         Transakcijski račun na daljavo

3.2.6.         Transakcijski račun upokojencev

3.2.7.         Transakcijski gotovinski račun

3.2.8.         Transakcijski SIMPLE račun

3.2.9.         Osnovni plačilni račun

3.3.      Vodenje Transakcijskega računa

3.4.      Pooblastila za razpolaganje s sredstvi na Transakcijskem računu

4.      Opravljanje plačilnih storitev

4.1.      Opredelitev plačilnih storitev

4.1.1.         Polog gotovine

4.1.1.1.          Polog gotovine s konverzijo

4.1.2.         Dvig gotovine

4.1.2.1.          Dvig gotovine s konverzijo

4.1.3.         Plačilne transakcije z univerzalnim plačilnim nalogom

4.1.4.         Plačilne transakcije s trajnim nalogom

4.1.5.         Plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo

4.1.6.         Čezmejne in druge plačilne transakcije

4.1.7.         Plačilne transakcije na podlagi prejetih domiciliranih menic

4.1.8.         Plačilne transakcije na podlagi sklepa o izvršbi

4.1.9.         Plačilne transakcije na podlagi prejetih izvršnic

4.2.      Dogovor o načinu posredovanja plačilnih nalogov

4.3.      Močna avtentikacija uporabnika

4.4.      Posredovanje plačilnega naloga

4.4.1.         Podatki plačilnega naloga

4.4.2.         Prejem plačilnega naloga in soglasje za izvršitev plačilne transakcije

4.4.3.         Soglasje za zagotavljanje informacij o računih

4.5.      Kritje za izvrševanje plačilnih transakcij

4.6.      Izvršitev plačilne transakcije

4.7.      Zavrnitev plačilnega naloga

4.7.1.         Zavrnitev dostopa do Transakcijskih računov

4.8.      Preklic oz. nepreklicnost plačilnega naloga

4.9.      Roki za izvršitev plačilne transakcije

4.10.          Razpolaganje s prejetimi sredstvi na Transakcijski račun

5.      Nadomestila, obrestne mere in menjalni tečaji

5.1.      Nadomestila

5.2.      Obrestne mere

6.      Obveščanje, pošiljanje izpiskov

7.      Odgovornost in povračila

7.1.      Odgovornost Banke pri izvrševanju plačilnih transakcij in odgovornost uporabnika

7.2.      Povračila za izvršene plačilne transakcije

7.3.      Povračila za  plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo

8.      Druge storitve

8.1.      Prekoračitev pozitivnega stanja na Transakcijskem računu

8.1.1.         Osnovna prekoračitev pozitivnega stanja na Transakcijskem računu

8.1.2.         Pogodbena prekoračitev pozitivnega stanja na Transakcijskem računu

8.1.3.         Obrestovanje prekoračitve pozitivnega stanja na Transakcijskem računu

8.2.      Čeki

8.3.      Menjava

8.4.      Dogovorjena menjava

9.      Varstvo osebnih podatkov in zaupnih informacij

10.       Informacije in reklamacije

11.       Prenehanje pogodbe

12.       Izvensodno reševanje sporov

13.       Jamstvo za vloge v Banki

14.       Končne in prehodne določbe

 

 

 

 

Priloga: Glosar

 

1.     Splošno

 

 Izdajatelj teh splošnih pogojev je:      

§  Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16 EUR, www.intesasanpaolobank.si (v nadaljevanju Banka),

§  Banka je navedena na seznamu bank in hranilnic, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev in je objavljen na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si,

§  nadzorni organ pristojen za nadzor Banke je Banka Slovenije.

 

S temi splošnimi pogoji so opredeljene:

§  medsebojne pravice in obveznosti Banke in uporabnika v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev prek transakcijskega računa pri Banki,

§  pravila glede sprememb in prenehanja okvirne pogodbe o plačilnih storitvah in

§  pravila glede izvrševanja plačilnih transakcij.

 

Banka odpira in vodi različne transakcijske račune, ki se prilagajajo potrebam različnih ciljnih skupin:

§  Transakcijski račun otrok,

§  Transakcijski račun mladih,

§  Transakcijski osnovni račun,

§  Transakcijski e-račun,

§  Transakcijski račun na daljavo,

§  Transakcijski račun upokojencev,

§  Transakcijski gotovinski račun,

§  Transakcijski SIMPLE račun,

§  Osnovni plačilni račun,

(v nadaljevanju skupaj imenovani Transakcijski račun).

 

Ti splošni pogoji so sestavni del pisne okvirne pogodbe o plačilnih storitvah, sklenjene med Banko in uporabnikom (v nadaljevanju Pogodba). Pred sklenitvijo Pogodbe Banka uporabniku zagotovi Dokument z informacijami o nadomestilih za Transakcijski račun, ki ga odpira.

 

Sestavni del teh splošnih pogojev so:

§  Urnik izvrševanja plačilnih transakcij pri Banki,

§  Tarifa Banke,

§  Glosar.

 

V kolikor uporabnik uporablja tudi plačilne instrumente kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, so sestavni del teh splošnih pogojev tudi splošni pogoji za posamezen plačilni instrument:

§  Splošni pogoji poslovanja s plačilno kartico Activa Visa Inspire,

§  Splošni pogoji poslovanja s plačilno kartico Activa Mastercard,

§  Splošni pogoji poslovanja s plačilno kartico Activa Visa,

§  Splošni pogoji poslovanja s predplačniško kartico MOJA Activa Visa,

§  Splošni pogoji poslovanja v Banki IN

§  Splošni pogoji digitalnega bančništva.

 

V kolikor uporabnik posluje s paketi fizičnih oseb so sestavni del teh splošnih pogojev tudi Splošni pogoji poslovanja s paketi fizičnih oseb.

 

 

 

 

 

2.     Opredelitev izrazov

 

Posamezni izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

 

Uporabnik je potrošnik, ki uporablja plačilne storitve kot plačnik ali prejemnik plačila ali oboje in ima z Banko sklenjeno Pogodbo;

 

Potrošnik je fizična oseba, ki ima z Banko sklenjeno Pogodbo za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti;

 

Zakoniti zastopnik je oseba, ki je na podlagi zakona upravičena zastopati mladoletno ali drugo poslovno omejeno sposobno ali poslovno nesposobno osebo;

 

Skrbnik je oseba, ki jo postavi sodišče oziroma v določenih primerih Center za socialno delo, da skrbi za koristi opravilno nesposobne ali mladoletne osebe. Sodišče posreduje pravnomočno odločbo Centru za socialno delo. Kot dokazilo skrbnik predloži pravnomočno odločbo sodišča. Določila teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na zakonitega zastopnika, veljajo smiselno tudi za skrbnika;

 

Pooblaščena oseba je za namene teh splošnih pogojev, vsaka oseba, ki je upravičena za razpolaganje s sredstvi na uporabnikovem Transakcijskem računu, kot na primer zakoniti zastopnik, skrbnik ali oseba, ki je na podlagi pooblastila uporabnika pooblaščena za razpolaganje s sredstvi;

 

Plačnik je pravna ali fizična oseba, zasebnik ali podjetnik, ki odredi plačilno transakcijo tako, da izda plačilni nalog ali zagotovi soglasje k izvršitvi plačilnega naloga, ki ga izda prejemnik plačila;

 

Prejemnik plačila je fizična ali pravna oseba, zasebnik ali podjetnik, ki je predvideni prejemnik denarnih sredstev, ki so bila predmet plačilne transakcije;

 

Ponudnik plačilnih storitev je subjekt, ki na območju Republike Slovenije lahko opravlja plačilne storitve (banka, družba za izdajo elektronskega denarja, družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, plačilna institucija, plačilna institucija z opustitvijo, ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih, Banka Slovenije, Uprava Republike Slovenije za javna plačila);

 

Plačilna institucija je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji in je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija;

 

Ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račun, je ponudnik plačilnih storitev, ki zagotavlja in vodi transakcijski račun za plačnika;

 

Ponudnik storitev odreditve plačil je ponudnik plačilnih storitev, ki je pridobil dovoljenje za opravljanje plačilne storitve odreditve plačilnega naloga in uporabniku spletne in/ali mobilne banke omogoča odreditev plačilnega naloga na njegovo zahtevo;

 

Ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih je ponudnik plačilnih storitev, ki je pridobil dovoljenje za opravljanje plačilne storitve zagotavljanja  informacij o računih in uporabniku spletne in/ali mobilne banke omogoča internetno storitev zagotavljanja informacij o enem ali več njegovih plačilnih računih na njegovo zahtevo;    

 

Register plačilnih institucij je centralizirana baza podatkov o plačilnih institucijah, o njihovih zastopnikih v Republiki Sloveniji;

 

Register Evropskega bančnega organa je elektronski centralni register, ki ga vzpostavi, upravlja in vodi Evropski bančni organ in v katerem so informacije, ki jih uradno sporočijo pristojni organi držav članic. Za posredovanje in posodabljanje informacij o plačilnih institucijah v Register Evropskega bančnega organa je odgovorna Banka Slovenije;

 

Domača valuta je valuta evro (EUR);

 

Valute držav članic so valute držav članic, v katerih Banka uporabniku omogoča poslovanje na Transakcijskem računu, in sicer: evro (EUR), britanski funt (GBP), danska krona (DKK), norveška krona (NOK), švicarski frank (CHF) - Liechtenstein, češka krona (CZK), madžarski forint (HUF), švedska krona (SEK), poljski zlot (PLZ) in hrvaška kuna (HRK);

 

Valuta tretje države so valute tretjih držav, v katerih Banka uporabniku omogoča poslovanje na Transakcijskem računu, in sicer: ameriški dolar (USD), japonski jen (JPY), avstralski dolar (AUD) in kanadski dolar (CAD);

 

Država članica je država, ki je članica Evropske unije ali država, ki je podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora;

 

Tretja država je država, ki ni država članica;

 

SEPA je kratica za enotno območje plačil v evrih, ki omogoča izvajanje in prejemanje plačil v evrih po enotnih pravilih in postopkih, znotraj nacionalnih meja ali izven njih, pod enakimi pogoji ter z enakimi pravicami in obveznostmi, ne glede na njihovo geografsko območje;

 

SEPA območje zajema države članice, pridružene države (Švica, Monaco, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, San Marino, Vatikan, Andora) ter področja, ki so pod upravo držav članic (Martinique, Guadeloupe, Francoska Gvajana, Reunion, Gibraltar, Azori, Madeira, Kanarski otoki, Ceuta in Melilla, Alandski otoki, Guernsey, Jersey ter Isle of Man);

 

Plačilne storitve so:

§  aktivnosti, ki omogočajo polog gotovine na Transakcijski račun, dvig gotovine iz Transakcijskega računa in vse aktivnosti, potrebne za upravljanje Transakcijskega računa,

§  aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje plačilnih transakcij v breme in dobro Transakcijskega računa, vključno z  izvrševanjem plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami in trajnimi nalogi,

§  aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so denarna sredstva zagotovljena z odobritvijo posojila uporabniku ter plačilnih transakcij s plačilnimi karticami kot tudi z uporabo drugih plačilnih instrumentov;

 

Direktna obremenitev je plačilna storitev, pri kateri prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega transakcijskega računa;

 

Trajni nalog je navodilo plačnika svojemu ponudniku plačilnih storitev, naj redno ali na vnaprej določene datume izvršuje kreditna plačila;

 

Storitev odreditve plačil je storitev odreditve plačilnega naloga na zahtevo uporabnika v zvezi s Transakcijskim računom, odprtim pri Banki;

 

Storitev zagotavljanja informacij o računih je internetna storitev za zagotavljanje združenih informacij o Transakcijskem računu, odprtem pri Banki in/ali transakcijskih računih, odprtih pri drugih ponudnikih plačilnih storitev;

 

Druge storitve so druge bančne storitve, ki jih Banka poleg plačilnih storitev nudi uporabniku, ki ima z Banko sklenjeno Pogodbo. To so čeki, menjava, dogovorjena menjava idr.;

 

Plačilni nalog je navodilo plačnika ali prejemnika plačila svojemu ponudniku plačilnih storitev, s katerim odredi izvršitev plačilne transakcije;

 

Kreditno plačilo je plačilna storitev, pri kateri plačnik svojemu ponudniku plačilnih storitev odredi izvršitev posamezne plačilne transakcije ali več plačilnih transakcij, vključno s trajnim nalogom, s svojega transakcijskega računa v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila;

 

Plačilna transakcija je polog, dvig ali prenos denarnih sredstev preko transakcijskega računa, ki ga odredi plačnik ali prejemnik plačila, pri čemer je izvršitev plačilne transakcije preko ponudnika plačilnih storitev neodvisna od osnovnih obveznosti med plačnikom in prejemnikom plačila;

 

Plačilna transakcija na daljavo je plačilna transakcija, ki se odredi prek interneta ali naprave, ki se lahko uporablja za komuniciranje na daljavo;

 

Domače plačilne transakcije so plačilne transakcije, pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev opravi plačilne storitve za plačnika in prejemnika plačila na območju Republike Slovenije;

 

Čezmejne plačilne transakcije so plačilne transakcije v valuti države članice ali v valuti tretje države, pri katerih plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev opravi plačilne storitve za plačnika in prejemnika plačila na območju različnih držav članic;

 

Druge plačilne transakcije so plačilne transakcije, ki se izvršijo v kateri koli valuti, v kateri Banka posluje, če se plačilna transakcija izvrši s prenosom denarnih sredstev med najmanj enim ponudnikom plačilnih storitev, ki opravlja plačilne storitve na območju Republike Slovenije in ponudnikom plačilnih storitev, ki opravlja plačilne storitve na območju tretje države;

 

Datum prejema je dan, ko Banka prejme plačilni nalog oziroma ki se skladno z določili v poglavju 4.3.2. teh splošnih pogojev šteje za datum prejema plačilnega naloga;

 

Delovni dan je dan, na katerega plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev, ki sodeluje pri izvršitvi plačilne transakcije, posluje tako, da omogoča izvrševanje plačilnih transakcij:

§  za domače plačilne transakcije, pri katerih je transakcijski račun prejemnika plačila odprt pri Banki (razen za plačilne transakcije s trajnim nalogom in za plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo) je  delovni dan vsak dan, razen nedelje, državnih praznikov in dela prostih dni po vsakokrat veljavni zakonodaji,

§  za domače plačilne transakcije, pri katerih je transakcijski račun prejemnika plačila odprt pri drugem ponudniku plačilnih storitev, za plačilne transakcije s trajnim nalogom, za plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo, za čezmejne plačilne transakcije in za druge plačilne transakcije je delovni dan vsak dan, razen sobote, nedelje, državnih praznikov in dela prostih dni po vsakokrat veljavni zakonodaji,

§  za menjave do zneska v protivrednosti 20.000,00 EUR, preračunanega po tečaju, ki je določen v teh splošnih pogojih, je delovni dan vsak dan, razen nedelje, državnih praznikov in dela prostih dni po vsakokrat veljavni zakonodaji. Za menjave v znesku, ki presega znesek iz prejšnjega stavka pa je delovni dan vsak dan, razen sobote, nedelje, državnih praznikov in dela prostih dni po vsakokrat veljavni zakonodaji;

 

Plačilni račun je račun, ki ga odpre ponudnik plačilnih storitev v imenu enega uporabnika ali več uporabnikov in ki se uporablja za izvršitev plačilnih transakcij;

 

Transakcijski račun je plačilni račun, ki ga v imenu uporabnika odpre in vodi ponudnik plačilnih storitev, za namene izvrševanja plačilnih storitev in drugih storitev;

 

Transakcijski račun odprt na daljavo je plačilni račun, ki ga odpre uporabnik na daljavo brez istočasne fizične prisotnosti obeh pogodbenih strank preko spletne vloge.

 

Osnovni plačilni račun je transakcijski račun z omejenim naborom storitev, ki ga ponudnik plačilnih storitev odpre osebi, ki zakonito prebiva v Evropski uniji in izpolnjuje pogoje, ki jih predpisuje Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih;

 

Seznam s standardizirano terminologijo je seznam s standardiziranimi izrazi za najbolj reprezentativne storitve, povezane s transakcijskim računom, za katere se plačuje nadomestilo;

 

Dokument z informacijami o nadomestilih vsebuje nadomestila za tiste storitve s seznama s standardizirano terminologijo, ki jih banka ponuja v okviru svojega poslovanja. Banka zagotovi ločen Dokument z informacijami o nadomestilih za vsak Transakcijski račun, ki ga ponuja uporabnikom;

 

Glosar je dokument, ki vsebuje opredelitve standardiziranih izrazov s seznama s standardizirano terminologijo in iz Dokumenta z informacijami o nadomestilih;

 

ZPlaSSIED je kratica, ki pomeni Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS št. 7/2018 z dne 7.2.2018);

 

Enolična identifikacijska oznaka je kombinacija črk, številk ali znakov, ki jo Banka dodeli uporabniku in se v plačilni transakciji uporablja za nedvoumno identifikacijo uporabnika in/ali njegovega Transakcijskega računa;

Enolična identifikacijska oznaka je številka transakcijskega računa plačnika ali prejemnika plačila:

 • za domače plačilne transakcije je enolična identifikacijska oznaka številka Transakcijskega računa zapisana v obliki IBAN, ki je sestavljena iz:
  • SI (oznake Republike Slovenije po ISO standardu)
  • KK (kontrolne številke za Republiko Slovenijo)
  • petnajstmestne številke Transakcijskega računa

o    Primer IBAN uporabnika:

§  elektronski zapis SI56101001234567890,

§  papirni zapis SI56 1010 0123 4567 890,

 • za čezmejne plačilne transakcije je enolična identifikacijska oznaka številka računa sestavljena iz številke računa zapisane v obliki IBAN kot je navedeno v prejšnji alineji

o    Primer za uporabnika: SI56 101001234567890,

 • za druge plačilne transakcije je enolična identifikacijska oznaka številka računa sestavljena iz:
  • BIC kode (bančne identifikacijske kode), ki je za Banko BAKOSI2X
  • številke računa zapisane v obliki IBAN kot je navedeno v prejšnji alineji za države, ki uporabljajo IBAN (primer: BAKOSI2X SI56 101001234567890),
  • številke računa za države, ki ne uporabljajo IBAN (primer: BAKOSI2X 101001234567890);

 

Koda namena je štirimestna oznaka, ki se uporablja za opredelitev namena plačilne transakcije;

 

Strukturirana referenca je enolična oznaka dokumenta ali dogodka (račun, pogodba,…), na podlagi katerega se izvrši plačilna transakcija z univerzalnim plačilnim nalogom:

-       Referenca SI (slovenska referenca), ki je sestavljena iz:

o    SI (oznake Republike Slovenije po ISO standardu)

o    dvomestne številke modela (npr. 00, 05, 19,…)

o    vsebine reference sestavljena iz največ 22 znakov

o    Primer strukture reference SI: 

-       elektronski zapis SI0519-1235-56789

-       papirni zapis SI05 19-1235-56789,

 

-       Referenca RF (referenca oblikovana po ISO standardu), ki je sestavljena iz:

o    RF (konstantne oznake)

o    KK (dvomestne kontrolne številke)

o    vsebine reference sestavljena iz največ 20 znakov

o    Primer strukture reference RF: 

-       elektronski zapis RF45SBO2010

-       papirni zapis RF45 SBO2 010;

 

Nestrukturirana referenca je enolična oznaka dokumenta ali dogodka, na podlagi katerega se izvrši plačilna transakcija z univerzalnim plačilnim nalogom in ki se uporabi za namen plačilne transakcije;

 

Plačilni instrument je naprava ali niz postopkov oz. oboje, ki je dogovorjen med uporabnikom in Banko, in je vezan le na tega uporabnika z namenom, da ga le-ta uporabi za odreditev plačilnega naloga. Plačilni instrumenti, ki jih Banka izdaja, so: debetna plačilna kartica Activa Visa Inspire, kreditni plačilni kartici z odlogom plačila Activa Mastercard in Activa Visa, predplačniška kartica MOJA Activa Visa ter sodobne bančne poti spletna banka Banka IN in Intesa Sanpaolo Bank, Mobilna Banka IN in Intesa Sanpaolo Bank Mobile, Infotel;

 

Kartica je plačilni instrument, namenjen opravljanju plačilnih transakcij (brezgotovinskemu plačevanju blaga in storitev, dvigu gotovine preko bankomata ali osebno v poslovalnici Banke, za opravljanje nakupov na daljavo ipd.). Pogoji uporabe kartice so določeni v vsakokrat veljavnih splošnih pogojih za izdajo in uporabo kartice;

 

Osebna številka (PIN) je 4 mestna tajna osebna identifikacijska številka uporabnika kartice. Uporablja se kot osebni varnostni element, namenjen identifikaciji uporabnika kartice in zagotavljanju pristnosti opravljenih plačilnih transakcij s plačilnimi karticami na prodajnih mestih in na bankomatih;

 

Avtentikacija je postopek, ki Banki omogoča, da preveri istovetnost uporabnika ali upravičenost uporabe določenega plačilnega instrumenta, vključno z uporabo uporabnikovih osebnih varnostnih elementov;

 

Osebni varnostni elementi so personalizirane značilnosti, ki jih uporabniku zagotovi Banka za namene avtentikacije;

 

Močna avtetikacija je avtentikacija z uporabo dveh ali več elementov, ki spadajo v kategorijo znanja uporabnika (nekaj, kar ve samo uporabnik), lastništva uporabnika (nekaj, kar je v izkjučni lasti uporabnika) in neločljive povezanosti z uporabnikom (nekaj, kar uporabnik je), ki so med seboj neodvisni, kar pomeni, da kršitev enega elementa ne zmanjšuje zanesljivost drugih, in so zasnovani tako, da varujejo zaupnost podatkov, ki se preverjajo;

 

Občutljivi plačilni podatki so podatki, vključno z osebnimi varnostnimi elementi, ki se lahko uporabijo za goljufijo ali prevaro. Goljufija ali prevara v teh splošnih pogojih pomeni namenoma zavesti koga v zmoto oziroma okoriščati se z oškodovanjem koga ali z zavajanjem v zmoto. V okviru dejavnosti ponudnikov storitev odreditve plačil in ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih ime uporabnika in številka računa ne predstavljata občutljivih plačilnih podatkov;

 

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo izdajatelja izvršnice, s katero se ta zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek, prejemnik plačila pa lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli računu izdajatelja izvršnice pri ponudniku plačilnih storitev (če je izdajatelj Izvršnice fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost (npr. podjetnik, zasebnik in podobno), se Izvršnica izvrši tudi iz Transakcijskega računa fizične osebe). Izvršnica je izvršilni naslov, ki jo lahko izda slovenski gospodarski subjekt (pravna oseba, podjetnik in zasebnik), prav tako je lahko dolžnik – izdajatelj izvršnice le gospodarski subjekt;

 

Spletna prevara je sum neupravičene transakcije, vključno z odtujitvijo (neupravičeno pridobitvijo) elementov za dostop do spletne banke Banke IN, Mobilne Banke IN, Infotela in spletnih prodajnih mest, ki ima lahko za posledico neupravičen prenos denarnih sredstev ali drugih nepooblaščenih dejanj ali pa samo razkritje ali spreminjanje osebnih oz. matičnih podatkov ter poslovnih skrivnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Dogovor o odprtju Transakcijskega računa

 

Banka in uporabnik se dogovorita, da Banka za opravljanje plačilnih storitev, skladno s temi splošnimi pogoji, odpre uporabniku Transakcijski račun.

 

Banka odpre uporabniku Transakcijski račun, če izpolnjuje naslednje pogoje:

§  poda vlogo za odprtje računa,

§  predloži dokumentacijo, ki omogoča identifikacijo uporabnika in oseb, pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi na Transakcijskem računu na podlagi predpisov, vključno z določbami predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma[1],

§  predloži morebitno drugo dokumentacijo, ki jo zahteva Banka.

 

Banka mora o vlogi za odprtje Transakcijskega računa odločiti najkasneje v roku petih delovnih dni po prejemu vloge in popolne zahtevane dokumentacije. Banka ima pravico brez obrazložitve zavrniti vlogo za odprtje Transakcijskega računa.

 

Banka odpre Osnovni plačilni račun uporabniku, ki zakonito prebiva v Evropski uniji, vključno uporabnikom brez stalnega naslova in prosilcem za azil ter uporabnikom, ki jim dovoljenje za bivanje ni bilo odobreno, vendar njihov izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč.

 

Banka zavrne odprtje Osnovnega plačilnega računa, kadar bi odprtje takšnega računa povzročilo kršitev določb zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Banka lahko zavrne odprtje Osnovnega  plačilnega računa tudi v naslednjih primerih:

§  če je uporabnik že imetnik transakcijskega računa pri banki v Republiki Sloveniji, ki mu omogoča uporabo plačilnih storitev, ki so vključene  v Osnovnem plačilnem računu;

§  če uporabnik krši ali je v zadnjih treh letih kršil pogodbeno obveznost do banke;

§  če je na transakcijskem računu, vključno z Osnovnim plačilnim računom, vzpostavljena evidenca o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo.

 

Banka mora o vlogi za odprtje Osnovnega plačilnega računa odločiti najkasneje v roku desetih delovnih dni po prejemu vloge in popolne zahtevane dokumentacije.

Banka ima pravico zavrniti vlogo za odprtje Osnovnega plačilnega računa. O svoji sprejeti odločitvi mora Banka potrošnika pisno obvestiti ter navesti razlog za zavrnitev, če navedba razloga ni izrecno prepovedana na podlagi drugih predpisov.

 

Na podlagi odobrene vloge za odprtje Transakcijskega računa morata Banka in uporabnik skleniti pisno Pogodbo. Uporabnik lahko začne poslovati preko Transakcijskega računa prvi delovni dan po sklenitvi Pogodbe.

 

S podpisom Pogodbe uporabnik potrjuje, da je seznanjen, da lahko Transakcijski račun uporablja le za osebne namene in se zavezuje, da na Transakcijskem računu ne bo izvrševal plačilnih transakcij iz naslova opravljanja dejavnosti oz. za poslovne namene.

 

Podatke o Transakcijskem računu Banka skladno s predpisi posreduje v Register transakcijskih računov, ki je enotna baza podatkov o transakcijskih računih in o uporabnikih.

 

3.1.      Dogovor o odprtju Transakcijskega računa na daljavo

 

Banka in uporabnik se dogovorita, da Banka za opravljanje plačilnih storitev, skladno s temi splošnimi pogoji, odpre uporabniku Transakcijski račun na daljavo.

 

Banka odpre uporabniku Transakcijski račun na daljavo, če izpolnjuje naslednje pogoje:

§  uporabnik je državljan Republike Slovenije ali je rezident Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji,

§  poda vlogo za odprtje računa preko spletne strani Banke,

§  predloži dokumentacijo, ki omogoča identifikacijo uporabnika na podlagi predpisov, vključno z določbami predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma oz. predloži uradni in veljavni osebni dokument, ki je opremljen z biometrično fotografijo[2],

§  uporabnik ima odprt transakcijski račun pri drugi banki v Sloveniji, s katerega bo izvršil prvo nakazilo na transakcijski račun odprt na daljavo pri Banki.

 

Pred uporabo Transakcijskega računa odprtega na daljavo je uporabnik dolžan na ta račun nakazati sredstva. Uporabnik izvrši nakazilo na Transakcijski račun na podlagi podatkov, ki jih prejme preko mobilne aplikacije po potrditvi spletne vloge. Znesek nakazila je poljuben, ne sme pa biti višji od 15.000,00 EUR.

 

V primeru, da na Transakcijski račun odprt na daljavo, uporabnik ne bo izvršil nakazila iz transakcijskega računa odprtega pri drugi banki v Sloveniji, bo poslovanje s Transakcijskim računom odprtim na daljavo onemogočeno. 

 

Banka ima pravico brez obrazložitve zavrniti vlogo za odprtje Transakcijskega računa na daljavo.

 

Poslovanje na Transakcijskem računu odprtem na daljavo je do uporabnikovega prvega obiska poslovalnice Banke omejeno do vključno zneska 15.000,00 EUR - znesek posamezne plačilne transakcije oz. skupni dnevni znesek plačilnih transakcij ne sme presegati 15.000,00 EUR.

V primeru, da plačilna transakcija preseže 15.000,00 EUR oz. je skupni dnevni znesek plačilnih transakcij višji od 15.000,00 EUR, Banka zavrne izvršitev plačilnega naloga oz. plačilnih transakcij.

 

Banka je dolžna ugotoviti in preveriti istovetnost uporabnika ob njegovi osebni navzočnosti v poslovalnici Banke, zato bo banka ob prvem obisku poslovalnice opravila poglobljen pregled uporabnika skladno z veljavnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. 

 

Po opravljenem poglobljenem pregledu bo uporabnik s Transakcijskim računom posloval v okviru razpoložljivega stanja na Transakcijskem računu.

 

Na podlagi odobrene vloge za odprtje Transakcijskega računa na daljavo morata Banka in uporabnik skleniti Pogodbo, ki jo pogodbeni stranki podpišeta elektronsko.

 

S podpisom Pogodbe uporabnik potrjuje, da je seznanjen, da lahko Transakcijski račun na daljavo uporablja le za osebne namene in se zavezuje, da na Transakcijskem računu na daljavo ne bo izvrševal plačilnih transakcij iz naslova opravljanja dejavnosti oz. za poslovne namene.

 

3.2.      Sklepanje pogodb na daljavo

 

Pogodba, sklenjena na daljavo je pogodba, sklenjena med Banko in uporabnikom z uporabo komunikacijskih sredstev, brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena (npr. preko mobilne banke ali spletne banke digitalnega bančništva). Pri čemer strošek uporabe komunikacijskega sredstva v tem procesu nosi uporabnik sam.

 

V primeru, da je pogodba za produkt ali storitev sklenjena na daljavo  ima uporabnik pravico, da v štirinajstih dneh od sklenitve pogodbe sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev ali plačati pogodbeno kazen. Uporabnik lahko pravico do odstopa uveljavlja tako, da v zgoraj navedenem odpovednem roku izpolni in podpiše obrazec odstopa od pogodbe v poslovalnici Banke.

 

Skladno z določili  Zakona o varstvu potrošnikov in ZPlaSSIED so vse ključne informacije, ki so opredeljene za trženje finančnih storitev na daljavo podane v teh splošnih pogojih, v splošnih pogojih, ki so sestavni del teh splošnih pogojih, Splošnih pogojev poslovanja s paketi fizičnih oseb, Tarifi Banke, v Dokumentu z informacijami o nadomestilih posameznega transakcijskega računa ali izbranega paketa. Vsi navedeni dokumenti so zapisani na način, ki omogoča hrambo na trajnih nosilcih.

 

V kolikor je uporabnik podal zahtevo za takojšnje izvajanje storitev, je v primeru odstopa v zgoraj navedenem roku zavezan poravnati vse že nastale obveznosti iz pogodbenega razmerja.

 

 

3.3.      Vrste Transakcijskih računov

 

3.3.1.  Transakcijski račun otrok

 

Transakcijski račun otrok lahko za mladoletnega uporabnika do dopolnjenega 15. leta starosti, odpre eden, ali oba starša skupaj ali skrbnik (v nadaljevanju Zakoniti zastopnik).

 

Zakoniti zastopnik s podpisom Pogodbe jamči Banki, da ima vsa potrebna dovoljenja/soglasja za odprtje Transakcijskega računa otrok.

 

Na Transakcijskem računu otrok Banka omogoča uporabniku, Zakonitemu zastopniku  in pooblaščeni osebi uporabo debetne plačilne kartice Activa Visa Inspire, opravljanje pologov, dvigov in prenosov denarnih sredstev z obremenitvijo Transakcijskega računa otrok ter menjavo in dogovorjeno menjavo, skladno z določili teh splošnih pogojev.

 

Zakoniti zastopnik in/ali pooblaščena oseba lahko na Transakcijskem računu otrok razpolagata s sredstvi za potrebe preživljanja, vzgoje in izobraževanja uporabnika.

 

Zakoniti zastopnik in/ali pooblaščena oseba ne sme uporabljati Transakcijskega računa otrok za izvrševanje plačilnih transakcij za lastne potrebe.

 

Zakoniti zastopnik se zavezuje Banki poravnati vse obveznosti iz Pogodbe. Ta zaveza se nanaša tako na vračilo morebitne nedovoljene prekoračitve pozitivnega stanja na Transakcijskem računu kot tudi na druge obveznosti iz Pogodbe.

 

Ob dopolnjenem 18. letu starosti uporabnika, se Transakcijski račun otrok preoblikuje v Transakcijski račun mladih. Če se Uporabnik ne strinja s spremembo vrste Transakcijskega računa, lahko odstopi od Pogodbe v roku 30 dni od prejema obvestila o spremembi vrste Transakcijskega računa. Če v tem roku Banka ne prejme odstopa od Pogodbe se šteje, da se uporabnik s spremembo vrste Transakcijskega računa strinja. S spremembo vrste Transakcijskega računa se Zakonitemu zastopniku in morebitni pooblaščeni osebi ukinejo vse pravice razpolaganja s sredstvi na Transakcijskemu računu otrok.

 

3.3.2.  Transakcijski račun mladih

 

Transakcijski račun mladih lahko odpre uporabnik od dopolnjenega 15. leta starosti do dopolnjenega 27. leta starosti, ki ni v delovnem razmerju in ima status dijaka oziroma študenta, ob predložitvi dokazila, da izpolnjuje pogoje za Transakcijski račun mladih (npr. s predložitvijo veljavnega potrdila o šolanju).

 

Transakcijski račun mladih lahko za mladoletnega Uporabnika od dopolnjenega 15. leta starosti do dopolnjenega 18. leta starosti odpre eden ali oba starša skupaj ali skrbnik (v nadaljevanju Zakoniti zastopnik mladih) pod pogojem, da uporabnik ni v delovnem razmerju in ima status dijaka oziroma študenta, kar dokazuje s predložitvijo ustreznega potrdila (npr. s predložitvijo veljavnega potrdila o šolanju). Zakoniti zastopnik mladih se zavezuje Banki poravnati vse obveznosti iz Pogodbe. Ta zaveza se nanaša tako na vračilo morebitne nedovoljene prekoračitve pozitivnega stanja na Transakcijskem računu kot tudi na druge obveznosti iz Pogodbe. Ob dopolnjenem 18. letu starosti uporabnika, se Zakonitemu zastopniku mladih in morebitni pooblaščeni osebi ukinejo vse pravice razpolaganja s sredstvi.

 

Na Transakcijskem računu mladih omogoča Banka uporabniku oz. od njega pooblaščenim osebam ter Zakonitemu zastopniku mladih uporabo vseh plačilnih instrumentov, razen kreditnih plačilnih kartic z odlogom plačila, menjavo in dogovorjeno menjavo ter opravljanje vseh plačilnih storitev, skladno z določili teh splošnih pogojev.

 

S solidarnim poroštvom enega od staršev kot Zakonitega zastopnika mladih ali drugega polnoletnega družinskega člana, ki na Transakcijski račun pri Banki prejema redne mesečne prilive oz. skrbnika na podlagi odločbe pristojnega organa o skrbništvu, lahko omogoči Banka polnoletnemu uporabniku tudi poslovanje s kreditnimi plačilnimi karticami z odlogom plačila, poslovanje s čeki ter odobritev Osnovne prekoračitve in Pogodbene prekoračitve. Solidarni porok se zavezuje Banki poravnati vse obveznosti iz Pogodbe. Ta zaveza se nanaša tako na vračilo morebitne nedovoljene prekoračitve pozitivnega stanja na Transakcijskem računu kot tudi na druge obveznosti iz Pogodbe.

 

Uporabnik mora ves čas izpolnjevati pogoje za Transakcijski račun mladih. Banka lahko kadarkoli zahteva, da ji uporabnik predloži dokazila, da izpolnjuje pogoje za Transakcijski račun mladih. 

Po dopolnjenem 27. letu starosti uporabnika, se Transakcijski račun mladih avtomatično spremeni v:

§  Transakcijski e-račun, če uporabnik posluje preko sodobnih bančnih poti ali,

§  Transakcijski osnovni račun, če uporabnik na Transakcijskem računu opravlja plačilne in druge storitve in ne posluje preko sodobnih bančnih poti ali,

§  Transakcijski SIMPLE račun, če uporabnik na Transakcijskem računu uporablja le debetno plačilno kartico ter opravlja le pologe, dvige in prenose denarnih sredstev.   

Banka spremeni Transakcijski račun mladih v drugo vrsto Transakcijskega računa tudi pred dopolnjenim 27. letom starosti, če ugotovi, da je uporabnik v delovnem razmerju ali ne izpolnjuje več pogojev za Transakcijski račun mladih.

 

Če se uporabnik s spremembo ne strinja, lahko odstopi od Pogodbe v roku 30 dni od prejema obvestila o spremembi vrste Transakcijskega računa. Če v tem roku Banka ne prejme odstopa od Pogodbe se šteje, da se uporabnik s spremembo vrste Transakcijskega računa strinja.

 

3.3.3.  Transakcijski osnovni račun

 

Transakcijski osnovni račun lahko odpre uporabnik, ki je dopolnil 15 let in ki ima redne mesečne prilive.

 

Na Transakcijskem osnovnem računu omogoča Banka uporabniku oz. od njega pooblaščenim osebam uporabo vseh plačilnih instrumentov, razen sodobnih bančnih poti ter opravljanje vseh plačilnih in drugih storitev, skladno z določili teh splošnih pogojev.

 

3.3.4.  Transakcijski e-račun

 

Transakcijski e-račun lahko odpre uporabnik, ki je dopolnil 15 let in ki ima redne mesečne prilive in želi poslovati preko sodobnih bančnih poti.

 

Na Transakcijskem e-računu omogoča Banka uporabniku oz. od njega pooblaščenim osebam uporabo vseh plačilnih instrumentov ter opravljanje vseh plačilnih in drugih storitev, skladno z določili teh splošnih pogojev.

 

3.3.5.  Transakcijski račun na daljavo

 

Transakcijski račun na daljavo lahko odpre uporabnik, ki je dopolnil 18 let in ki ima redne mesečne prilive in želi poslovati preko sodobnih bančnih poti.

 

Na Transakcijskem računu na daljavo omogoča Banka uporabniku uporabo plačilnih instrumentov ter opravljanje vseh plačilnih in drugih storitev, skladno z določili teh splošnih pogojev.

 

3.3.6.  Transakcijski račun upokojencev

 

Transakcijski račun upokojencev lahko odpre uporabnik, ki je upokojen in prejema slovensko ali tujo pokojnino ali druge prejemke.

 

Na Transakcijskem računu upokojencev omogoča Banka uporabniku oz. od njega pooblaščenim osebam uporabo vseh plačilnih instrumentov ter opravljanje vseh plačilnih in drugih storitev, skladno z določili teh splošnih pogojev.

 

3.3.7.  Transakcijski gotovinski račun

 

Na Transakcijskem gotovinskem računu omogoča Banka uporabniku oz. od njega pooblaščenim osebam uporabo debetne plačilne kartice Activa Visa Inspire ter opravljanje pologov, dvigov in prenosov denarnih sredstev z obremenitvijo Transakcijskega gotovinskega računa ter menjavo in dogovorjeno menjavo, skladno z določili teh splošnih pogojev.

 

 

 

3.3.8.  Transakcijski SIMPLE račun

 

Transakcijski SIMPLE račun lahko odpre uporabnik, ki je dopolnil 15 let in ki prejema redne mesečne prilive ali občasne prilive. Uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje, da ob prvem prilivu na novo odprtem SIMPLE računu vzpostavi minimalno stanje v višini 10,00 EUR.

 

 

Na Transakcijskem SIMPLE računu omogoča Banka uporabniku oz. od njega pooblaščenim osebam uporabo debetne plačilne kartice Activa Visa Inspire, opravljanje pologov, dvigov in prenosov denarnih sredstev z obremenitvijo Transakcijskega SIMPLE računa, izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami in plačilnih transakcij s trajnim nalogom ter menjavo in dogovorjeno menjavo, skladno z določili teh splošnih pogojev.

 

Uporabnik se vključi v SIMPLE paket ob podpisu Vloge za vključitev v SIMPLE paket in odprtju Transakcijskega SIMPLE računa, skladno s Splošnimi pogoji poslovanja s paketi fizičnih oseb.

  

3.3.9.  Osnovni plačilni račun

 

Osnovni plačilni račun lahko odpre uporabnik, ki je dopolnil 15 let in ki ni imetnik transakcijskega računa pri banki v Republiki Sloveniji.

 

Na Osnovnem plačilnem računu omogoča Banka uporabniku uporabo debetne plačilne kartice Activa Visa Inspire, spletne banke Banke IN ter opravljanje pologov, dvigov in prenosov denarnih sredstev z obremenitvijo Osnovnega plačilnega računa, izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami in plačilnih transakcij s trajnim nalogom, skladno z določili teh splošnih pogojev in ZPlaSSIED.

Na Osnovnem plačilnem računu Banka ne omogoča drugih storitev iz poglavja 8. teh splošnih pogojev.

 

3.4.     Vodenje Transakcijskega računa

 

Banka vodi Transakcijski račun uporabnika v domači valuti, v valutah držav članic in v valutah tretjih držav, Osnovni plačilni račun pa le v domači valuti. Uporabnik in Banka se s Pogodbo dogovorita, da Banka za znesek denarnih sredstev, ki jih uporabnik prejme na Osnovni plačilni račun v valuti države članice ali v valuti tretje države, na dan prejema sredstev izvrši menjavo v domačo valuto.

 

Pozitivno stanje na Transakcijskem računu je vpogledni denarni depozit pri Banki, s katerimi uporabnik prosto razpolaga pod pogoji in na način, ki so določeni v teh splošnih pogojih.

 

Prosto razpolaganje s sredstvi na Transakcijskem računu Banka uporabniku oz. pooblaščeni osebi omeji:

§  če uporabnik oz. pooblaščena oseba ravna v nasprotju z določili teh splošnih pogojev,

§  če ima uporabnik do Banke neporavnane obveznosti, do višine zapadlih neporavnanih obveznosti,

§  na podlagi zakona ali odločbe državnega organa,

§  v primeru smrti uporabnika po prejemu:

o   uradnega dokumenta o smrti ali

o   javne listine oz. naloga za povrnitev zneska pokojnine ali druge denarne dajatve posredovane s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju Zavod) ali

o   poizvedbe zapuščinskega sodišča zaradi zapuščinskega postopka po pokojnem uporabniku,

§  v primeru nastanka suma neupravičene plačilne transakcije zaradi spletne prevare.

 

3.5.     Pooblastila za razpolaganje s sredstvi na Transakcijskem računu

 

Uporabnik lahko pisno pooblasti eno ali dve tretji osebi za razpolaganje s sredstvi na Transakcijskem računu. Pooblastilo mora biti v obliki in vsebini, sprejemljivi za Banko. Uporabnik mora pooblastilo podpisati pred pristojnim delavcem Banke, ali pa mora biti podpis uporabnika na pooblastilu, overjen s strani notarja ali upravne enote.

 

Pooblastilo uporabnika tretji osebi velja do pisnega preklica, prenehanja veljavnosti Pogodbe, smrti uporabnika ali smrti pooblaščene osebe. Pooblastilo je v razmerju do Banke veljavno vse dokler Banka ni pisno obveščena o preklicu pooblastila ali ni pisno obveščena o smrti uporabnika s predložitvijo uradnega dokumenta o smrti (npr. smrtovnice) razen, če je pooblastilo dano za primer smrti. Pooblastilo se ne more nanašati na pravico nadaljnjega izdajanja pooblastil (pooblastilo uporabnika ni prenosljivo) in na pravico do odstopa od Pogodbe.

 

Uporabnik na Osnovnem plačilnem računu ne more pooblastiti tretje osebe za razpolaganje s sredstvi.

 

V primeru smrti uporabnika, Banka po predložitvi uradnega dokumenta o smrti ali javne listine oz. naloga za povrnitev zneska pokojnine ali druge denarne dajatve posredovane s strani Zavoda, onemogoči prosto razpolaganje s sredstvi na Transakcijskem računu. Razpolaganje s sredstvi na Transakcijskem računu umrlega uporabnika je onemogočeno, dokler Banka ne prejme pravnomočen sklep o dedovanju,  v katerem je določen način dedovanja sredstev na Transakcijskem računu.

 

V obdobju onemogočenega razpolaganja s sredstvi na Transakcijskem računu umrlega uporabnika lahko Banka dovoli (vendar tega ni dolžna storiti), da dedič/i po pokojnem uporabniku razpolagajo s sredstvi na Transakcijskem računu za namene plačila pogrebnih stroškov uporabnika ob predložitvi i) ustreznega naloga dediča/ev ii) uradnega potrdila o smrti uporabnika (npr. smrtovnice) in iii) original izvoda računa za pogrebne stroške ter iiii) drugih javnih listin in potrdil, sprejemljivih za Banko. Uporabnik dovoljuje in pooblašča Banko, da na podlagi navedenih dokumentov, iz razpoložljivih sredstev na Transakcijskem računu izvrši plačilo pogrebnih stroškov. Banka si pridružuje diskrecijsko pravico odločanja ali bo upoštevala pooblastilo in nalog za plačilo pogrebnih stroškov. V primeru neupoštevanja danega pooblastila, Banka ne odgovarja za morebitno materialno in nematerialno škodo, ki bi lahko nastala.

 

Uporabnik nalaga Banki, da prejeta sredstva na Transakcijski račun uporabi za plačilo obveznosti do Banke.

 

 

4.     Opravljanje plačilnih storitev

 

4.1.     Opredelitev plačilnih storitev

 

Banka za uporabnika preko Transakcijskega računa opravlja naslednje plačilne storitve:

§  polog gotovine,

§  polog gotovine s konverzijo,

§  dvig gotovine,

§  dvig gotovine s konverzijo,

§  plačilne transakcije z univerzalnim plačilnim nalogom,

§  plačilne transakcije s trajnim nalogom,

§  plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo,

§  čezmejne in druge plačilne transakcije,

§  plačilne transakcije na podlagi prejetih domiciliranih menic,

§  plačilne transakcije na podlagi prejetih sklepov ali odločb državnih organov,

§  plačilne transakcije na podlagi prejetih izvršnic.

 

Za uporabnika, ki je z Banko sklenil tudi pogodbo za poslovanje s plačilnimi instrumenti, Banka opravlja tudi plačilne storitve izdajanja plačilnih instrumentov in plačilne transakcije s plačilnimi karticami, pri čemer so medsebojne pravice in obveznosti Banke in uporabnika v zvezi z opravljanjem teh plačilnih storitev podrobneje opredeljene v splošnih pogojih za posamezni plačilni instrument.

 

Nobena izmed plačilnih storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev, ne vključuje avtomatične konverzije iz ene valute v drugo valuto, v katerih Banka vodi Transakcijski račun.

 

Banka uporabniku, ki je imetnik Transakcijskega računa, ki je dostopen prek interneta, zagotovi pravico do uporabe storitve odreditve plačila, odrejene s plačilnim nalogom, posredovanim preko ponudnika storitev odreditve plačil.

 

Banka pred izvršitvijo plačilnega naloga, posredovanega preko ponudnika storitev odreditve plačil, izvede močno avtentikacijo uporabnika, razen če v zvezi s posameznim plačilnim nalogom uporabi izjemo opredeljeno v Splošnih pogojih digitalnega bančništva.

 

Banka s ponudnikom storitev odreditve plačil varno komunicira in ob vsaki odreditvi plačila ponudnik storitev odreditve plačil dokaže svojo istovetnost pri Banki. Banka po prejemu plačilnega naloga, ponudniku storitev odreditve plačil posreduje ali mu da na voljo vse informacije o odreditvi in glede izvršitve plačilne transakcije. Banka prejete plačilne naloge, posredovane preko ponudnika storitev odreditve plačil, zlasti z vidika rokov, prednostne obravnave in stroškov, obravnava na nediskriminatoren način in sicer enako kot plačilne naloge, ki jih prejme neposredno od plačnika.

 

Banka uporabniku, ki je imetnik Transakcijskega računa, ki je dostopen prek interneta, zagotovi pravico do uporabe storitev, ki omogočajo dostop do informacij o računih, podane z zahtevo, posredovano preko ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih.

 

Banka pred izvršitvijo zahteve, posredovane preko ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih, izvede močno avtentikacijo uporabnika.

 

Banka s ponudnikom storitev zagotavljanja informacij o računih varno komunicira in ob vsaki komunikaciji ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih dokaže svojo istovetnost pri Banki. Banka zahteve po podatkih posredovane preko ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih obravnava na nediskriminatoren način.

 

4.1.1.     Polog gotovine

 

Polog gotovine je plačilna storitev, pri kateri uporabnik oz. pooblaščena oseba položi gotovino na Transakcijski račun.

 

4.1.1.1.      Polog gotovine s konverzijo

 

Polog gotovine s konverzijo je polog gotovine na Transakcijski račun, pri katerem uporabnik oz. pooblaščena oseba, izvrši polog gotovine v valuti, ki je različna od valute, v kateri se izvrši odobritev Transakcijskega računa.

 

Polog gotovine s konverzijo se izvrši v poslovalnici Banke tako, da uporabnik:

§  Banki proda  eno valuto z gotovinskim vplačilom v tej valuti,

§  od Banke odkupi drugo valuto z odobritvijo Transakcijskega računa v tej valuti.

 

Kot osnova za konverzijo med valutami se uporablja menjalni tečaj, ki ga Banka dnevno objavlja na tečajni listi na spletnih straneh Banke, v poslovalnicah Banke v spletni banki Banki IN in Intesa Sanpaolo Bank ter v Mobilni Banki IN in Intesa Sanpaolo Bank Mobile. Banka si pridržuje pravico do spremembe menjalnega tečaja tudi med dnevom. Uporabnik se z menjalnim tečajem seznani pred izvršitvijo menjave. Podpis Potrdila o izvršeni transakciji  se šteje za soglasje uporabnika za uporabo objavljenega menjalnega tečaja.

 

Konverzija se ne šteje za plačilno storitev in zanjo ne veljajo določbe teh splošnih pogojev, ki veljajo za plačilne storitve.

 

 

4.1.2.     Dvig gotovine

 

Dvig gotovine je plačilna storitev, pri kateri uporabnik oz. pooblaščena oseba dvigne gotovino iz Transakcijskega računa.

 

Dvig gotovine iz Transakcijskega računa nad zneskom 5.000 EUR oz. protivrednosti v drugi valuti, uporabnik najavi v poslovalnicah Banke ali preko Banke IN do 10. ure na delovni dan pred dvigom gotovine.

 

4.1.2.1.      Dvig gotovine s konverzijo

 

Dvig gotovine s konverzijo je dvig gotovine iz Transakcijskega računa, pri katerem uporabnik oz. pooblaščena oseba, izvrši dvig gotovine v valuti, ki je različna od valute, v kateri se izvrši obremenitev Transakcijskega računa.

 

Dvig gotovine s konverzijo se izvrši v poslovalnici Banke tako, da uporabnik:

§  od Banke odkupi eno valuto z obremenitvijo Transakcijskega računa v okviru kritja v tej valuti in

§  Banki proda drugo valuto z gotovinskim izplačilom v tej valuti.

 

Kot osnova za konverzijo med valutami se uporablja menjalni tečaj, ki ga Banka dnevno objavlja na tečajni listi na spletnih straneh Banke, v poslovalnicah Banke, v spletni banki Banki IN in Intesa Sanpaolo Bank ter v Mobilni Banki IN in Intesa Sanpaolo Bank Mobile. Banka si pridržuje pravico do spremembe menjalnega tečaja tudi med dnevom. Uporabnik se z menjalnim tečajem seznani pred izvršitvijo menjave. Podpis Potrdila o izvršeni transakciji  se šteje za soglasje uporabnika za uporabo objavljenega menjalnega tečaja.

 

Konverzija se ne šteje za plačilno storitev in zanjo ne veljajo določbe teh splošnih pogojev, ki veljajo za plačilne storitve.

 

4.1.3.    Plačilne transakcije z univerzalnim plačilnim nalogom

 

Plačilna transakcija z univerzalnim plačilnim nalogom je plačilna storitev, pri kateri uporabnik oz. pooblaščena oseba s predložitvijo univerzalnega plačilnega naloga Banki odredi prenos sredstev z obremenitvijo Transakcijskega računa.

 

4.1.4.     Plačilne transakcije s trajnim nalogom

 

Trajni nalog je plačilna storitev, pri kateri uporabnik oz. pooblaščena oseba pooblasti Banko, da izvršuje plačilne transakcije z obremenitvijo Transakcijskega računa v znesku in pod pogoji določenimi v Pooblastilu za izvršitev plačilnih transakcij s trajnim nalogom.

 

Pooblastilo za izvršitev plačilnih transakcij s trajnim nalogom predloži uporabnik oz. pooblaščena oseba v poslovalnici Banke ali preko spletne banke Banki IN in Intesa Sanpaolo Bank.

 

Spremembo pogojev določenih v Pooblastilu za izvršitev plačilnih transakcij s trajnim nalogom mora uporabnik oz. od njega pooblaščena oseba Banki predložiti najmanj en delovni dan pred dnevom določenim za izvršitev plačilne transakcije s trajnim nalogom. Sprememba pogojev Pooblastila za izvršitev plačilnih transakcij s trajnim nalogom se šteje za spremembo soglasja uporabnika oz. pooblaščene osebe za izvajanje plačilnih transakcij s trajnim nalogom.

 

Trajni nalog velja do datuma, ki se določi s Pooblastilom za izvajanje trajnega naloga. Če se s Pooblastilom za izvršitev plačilnih transakcij s trajnim nalogom datum veljavnosti ne določi, trajni nalog velja do pisnega preklica s strani uporabnika oz. pooblaščene osebe.

 

Pisni preklic Pooblastila za izvršitev plačilnih transakcij s trajnim nalogom lahko uporabnik oz. pooblaščena oseba predloži v poslovalnici Banke ali uredi preko spletne banke Banke IN in Intesa Sanpaolo Bank. Uporabnik oz. pooblaščena oseba lahko prekliče Pooblastilo za izvršitev plačilnih transakcij s trajnim nalogom najmanj en delovni dan pred dnevom določenim za izvršitev plačilne transakcije s trajnim nalogom.

 

Preklic Pooblastila za izvršitev plačilnih transakcij s trajnim nalogom se šteje za umik soglasja uporabnika za izvajanje plačilnih transakcij s trajnim nalogom.

 

Banka ima pravico zavrniti izvršitev nadaljnjih plačilnih transakcij s trajnim nalogom v primeru, da na transakcijski ali drugi račun prejemnika plačila ne more več izvajati plačilnih transakcij s trajnim nalogom npr. če transakcijski ali drugi račun prejemnika plačila ne obstaja več.

 

4.1.5.     Plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo

 

SEPA direktna obremenitev je plačilna storitev, pri kateri prejemnik plačila na podlagi soglasja uporabnika oz. pooblaščene osebe, odredi plačilno transakcijo z obremenitvijo Transakcijskega računa pod pogoji določenimi v Soglasju za direktno obremenitev SEPA.

 

Uporabnik Banko pooblašča in ji dovoljuje izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo ali Banki prepove izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo. O izvrševanju plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo se uporabnik in Banka dogovorita s Pogodbo.

 

Uporabnik in Banka se s Pogodbo lahko dogovorita tudi:

§  za izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo samo za določene prejemnike plačil,

§  za prepoved izvrševanja plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo za določene prejemnike plačil,

§  za izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo do določenega maksimalnega zneska, ki velja za posamezno plačilno transakcijo s SEPA direktno obremenitvijo,

§  za izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo v določenem časovnem okvirju (omejitev na časovno obdobje za posamezno Soglasje za direktno obremenitev SEPA).

 

V primeru takega dogovora, uporabnik soglaša, da v primeru:

§  če plačilno transakcijo s SEPA direktno obremenitvijo, odredi prejemnik plačila, ki ga uporabnik ni določil,

§  če plačilno transakcijo s SEPA direktno obremenitvijo odredi prejemnik plačila, za katerega je uporabnik prepovedal izvrševanje SEPA direktnih obremenitev,

§  če znesek plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo presega maksimalni znesek,

§  če plačilno transakcijo s SEPA direktno obremenitvijo odredi prejemnik plačila izven časovnega okvirja,

Banka izvršitev plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo zavrne. V primeru, da Banka plačilno transakcijo s SEPA direktno obremenitvijo zavrne, se šteje da plačilnega naloga ni prejela.

 

Soglasje za direktno obremenitev SEPA, spremembo pogojev Soglasja za direktno obremenitev SEPA  in dokončen preklic Soglasja za direktno obremenitev SEPA izda uporabnik oz. pooblaščena oseba pri prejemniku plačila. Dokončen preklic Soglasja za direktno obremenitev SEPA se šteje za umik soglasja uporabnika oz. pooblaščene osebe oz. ukinitev izvrševanja plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo.

 

Uporabnik oz. pooblaščene osebe lahko v poslovalnici Banke ali preko spletne banke Banke IN in Intesa Sanpaolo Bank najmanj en delovni dan pred dnevom določenim za izvršitev plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo, do ure, določene z Urnikom izvrševanja plačilnih transakcij pri Banki, izda enkratni pisni preklic Soglasja za direktno obremenitev SEPA, ki velja samo za to plačilno transakcijo s SEPA direktno obremenitvijo in ne pomeni dokončnega preklica vseh nadaljnjih plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo. Obvezni podatki, ki jih mora uporabnik oz. pooblaščena oseba Banki posredovati v primeru enkratnega preklica Soglasja za direktno obremenitev SEPA, so naslednji:

§  naziv prejemnika plačila,

§  znesek in valuta plačilne transakcije,

§  referenčna oznaka Soglasja za direktno obremenitev SEPA,

§  dan določen za izvršitev plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo.

 

Banka ni odgovorna za izpolnitev denarne obveznosti, ki je predmet plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo, v primeru da v nasprotju z dogovorom med prejemnikom plačila in uporabnikom oz. pooblaščeno osebo, prejemnik plačila ne odredi plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo.

 

4.1.6.        Čezmejne in druge plačilne transakcije

 

Čezmejna ali druga plačilna transakcija je plačilna storitev, pri kateri uporabnik oz. pooblaščena oseba s plačilnim nalogom Banki odredi izvršitev plačilne transakcije prejemniku plačila v državi članici ali tretji državi.

 

4.1.7.     Plačilne transakcije na podlagi prejetih domiciliranih menic

 

Unovčevanje domiciliranih menic, ki jih je izdal ali akceptiral uporabnik oz. pooblaščena oseba je plačilna transakcija, ki jo Banka izvrši na podlagi domicilirane menice in jo Banki predloži imetnik domicilirane menice.

 

Banka bo skladno s predpisi, ki urejajo unovčevanje domiciliranih menic, Transakcijski račun uporabnika obremenila tudi na podlagi predložene menice, če bo v menici klavzula, iz katere je razvidno, da je menica plačljiva v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na uporabnikovem Transakcijskem računu (domicilna klavzula ali domicilirana menica) in če bo Banka od imetnika menice prejela vse potrebne podatke za unovčitev menice. Banka bo izvršila unovčitev domicilirane menice v celoti in sicer v višini meničnega zneska ali pa izvršila delno unovčitev. Najnižji znesek delne unovčitve domicilirane menice je v višini 20,00 EUR.

 

Šteje se, da domicilirana menica vključuje nepreklicno pooblastilo uporabnika oz. pooblaščene osebe imetniku menice, da odredi izvršitev plačilne transakcije z obremenitvijo Transakcijskega računa uporabnika v skladu z izdano menico in nepreklicno soglasje uporabnika Banki, da v breme njegovih denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo je odredil imetnik menice.

 

4.1.8.     Plačilne transakcije na podlagi sklepa o izvršbi

 

V primeru prejema sklepa o izvršbi, sklepa o zavarovanju ali v drugih primerih prisilnega posega državnih organov na denarna sredstva uporabnika na Transakcijskem računu, ki ga izda sodišče, Finančna uprava RS ali drug pristojni organ (v nadaljevanju sklep o izvršbi), Banka uporabniku onemogoči razpolaganje z denarnimi sredstvi in jih prenese na predpisane račune skladno s sklepom o izvršbi in vsakokrat veljavno področno zakonodajo.

Banka ne preverja razmerja med uporabnikom in prejemnikom plačila, ki je v sklepu o izvršbi označena kot upnik.

 

Plačilne transakcije na podlagi sklepa o izvršbi Banka izvrši:

§  v okviru pozitivnega stanja v domači valuti in ostalih valutah, v katerih se vodi Transakcijski račun ter

§  iz prejetih sredstev na Transakcijski račun, pri čemer upošteva omejitve na prejeta sredstva, ki so na podlagi zakona iz izvršbe izvzeta.

 

Banka ne izvrši plačilne transakcije na podlagi sklepa o izvršbi iz odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na Transakcijskem računu.

 

Če Banka plačilne transakcije na podlagi sklepa o izvršbi izvrši iz pozitivnega stanja v valuti, ki je različna od valute obveznosti uporabnika in v kateri Banka vodi Transakcijski račun, poplačilo izvrši na naslednji način:

§  z menjavo na način določen v poglavju 8.3. teh splošnih pogojev,

§  s plačilno transakcijo v valuti prejetega sklepa.

 

Banka ima za izvajanje dejanj na podlagi sklepa o izvršbi pravico zaračunati nadomestilo zaradi stroškov, ki nastanejo v zvezi z izvrševanjem sklepa, v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Banke.

 

 

 

4.1.9.     Plačilne transakcije na podlagi prejetih izvršnic

 

Če je uporabnik izdal izvršnico v okviru opravljanja gospodarske dejavnosti (podjetnik, zasebnik in podobno), se izvršnica lahko izvrši tudi iz Transakcijskega računa uporabnika kot fizične osebe.

 

Banka mora izvršiti plačilno transakcijo ali onemogočiti uporabniku razpolaganje z denarnimi sredstvi, na podlagi prejete izvršnice, dokler zahteva prejemnika plačila ni izvršena. Banka pri tem ravna v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih.

 

Plačilne transakcije na podlagi prejetih izvršnic Banka izvrši:

§  v okviru pozitivnega stanja v domači valuti in ostalih valutah, v katerih se vodi Transakcijski račun ter

§  iz prejetih sredstev na Transakcijski račun.

 

Banka ni dolžna izvršiti plačilne transakcije na podlagi prejetih izvršnic iz odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na Transakcijskem računu.

 

Če Banka plačilne transakcije na podlagi prejetih izvršnic izvrši iz pozitivnega stanja v valuti, ki je različna od valute obveznosti dolžnika in v kateri Banka vodi Transakcijski račun, poplačilo izvrši na naslednji način:

§  z menjavo na način določen v poglavju 8.3. teh splošnih pogojev,

§  s plačilno transakcijo v valuti prejete izvršnice.

 

4.2.     Dogovor o načinu posredovanja plačilnih nalogov

 

Če v poglavju 4.1. teh splošnih pogojev ni izrecno drugače dogovorjeno, uporabnik plačilni nalog Banki posreduje na enega od naslednjih načinov:

§  preko spletne banke Banke IN in Intesa Sanpaolo Bank,

§  preko Mobilne Banki IN in Intesa Sanpaolo Bank Mobile,

§  z oddajo v poslovalnici Banke,

§  preko ponudnika storitev odreditve plačil,

§  preko bankomata z uporabo storitve depozit v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja s plačilno kartico Activa Visa Inspire,

§  z uporabo Infotela v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja v Banki IN.

 

Uporabnik lahko z oddajo v poslovalnici Banke plačilni nalog posreduje pod pogojem, da predloži:

§  debetno plačilno kartico Activa Visa Inspire,

§  dokumentacijo, ki omogoča identifikacijo uporabnika[3].

 

4.3.     Močna avtentikacija uporabnika

 

Banka opravi močno avtentikacijo uporabnika, kadar uporabnik:

§  dostopa do Transakcijskega računa prek interneta,

§  posreduje plačilne transakcije na daljavo, preko spletne banke Banke IN in Intesa Sanpaolo Bank ter Mobilne Banke IN in Intesa Sanpaolo Bank Mobile in odredi plačilno transakcijo preko ponudnika storitev odreditve plačil,

§  opravi kakršno koli dejavnost preko kanala na daljavo, ki lahko pomeni tveganje plačilne prevare ali goljufije ali druge zlorabe.

 

Banka mora vzpostaviti ustrezne varnostne ukrepe, s katerimi zavaruje zaupnost in celovitost osebnih varnostnih elementov uporabnika.

 

Banka za plačilne transakcije na daljavo, za plačilne transakcije odrejene preko ponudnika storitev odreditve plačil in za informacije, ki se zahtevajo preko ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih uporabi močno avtentikacijo uporabnika, ki vsebuje elemente za dinamično povezavo plačilne transakcije z določenim zneskom in določenim prejemnikom plačila.

 

Banka omogoči ponudniku storitev odreditve plačil in ponudniku storitev zagotavljanja informacij o računih, da upošteva postopke močne avtentikacije, ki jih je Banka zagotovila uporabniku.

 

4.4.     Posredovanje plačilnega naloga

 

4.4.1.        Podatki plačilnega naloga

 

Obvezni podatki, ki jih mora uporabnik posredovati Banki na plačilnem nalogu pri plačilnih transakcijah z univerzalnim plačilnim nalogom, so naslednji:

§  enolična identifikacijska oznaka prejemnika plačila zapisana v obliki IBAN,

§  naziv in naslov prejemnika plačila,

§  namen plačilne transakcije,

§  koda namena plačilne transakcije,

§  znesek in valuta plačilne transakcije,

§  strukturirana referenca SI (v primeru domače plačilne transakcije),

§  strukturirana referenca RF (v primeru domače in čezmejne plačilne transakcije v EUR),

§  datum izvršitve (v primeru plačilnega naloga za bodoči datum),

§  izbira nujnosti plačilnega naloga.

 

Obvezni podatki, ki jih mora uporabnik  posredovati Banki na plačilnem nalogu pri plačilnih transakcijah dvig in polog:

§  enolična identifikacijska oznaka uporabnika,

§  znesek in valuta plačilne transakcije.

 

Obvezni podatki, ki jih mora uporabnik posredovati Banki na plačilnem nalogu pri čezmejnih plačilnih transakcijah in drugih plačilnih transakcijah, so naslednji:

§  enolična identifikacijska oznaka prejemnika plačila,

§  naziv in naslov prejemnika plačila,

§  namen plačilne transakcije,

§  znesek in valuta plačilne transakcije,

§  datum izvršitve (v primeru plačilnega naloga za bodoči datum),

§  izbira nujnosti plačilnega naloga.

 

Pri drugih plačilnih transakcijah in čezmejnih plačilnih transakcijah v države izven držav članic je poleg podatkov iz prejšnjega odstavka obvezen podatek na plačilnem nalogu tudi podatek o plačniku nadomestil, in sicer ena od naslednjih možnosti:

§  SHA (Share - deljeni), pri kateri uporabnik plača nadomestila, ki mu jih zaračuna Banka, prejemnik plačila pa plača nadomestila, ki mu jih zaračuna njegova banka in morebitna nadomestila, ki mu jih zaračuna posredniška banka,

§  OUR (Our - naši), pri kateri vsa nadomestila, vključno z nadomestili, ki jih prejemniku plačila zaračuna posredniška banka, plača uporabnik,

§  BEN  (Beneficiary – prejemnik plačila), pri kateri vsa nadomestila plača prejemnik plačila.

 

4.4.2.        Prejem plačilnega naloga in soglasje za izvršitev plačilne transakcije

 

S predložitvijo plačilnega naloga Banki se šteje, da je uporabnik podal soglasje za njegovo izvršitev. Za soglasje za izvršitev plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo se šteje Soglasje za direktno obremenitev SEPA, za soglasje za izvršitev plačilne transakcije s trajnim nalogom pa Pooblastilo za izvršitev plačilnih transakcij s trajnim nalogom.

 

Za soglasje za izvršitev plačilnega naloga se šteje tudi, če Banka prejme plačilni nalog, ki vsebuje izrecno soglasje uporabnika, preko ponudnika storitev odreditve plačil.

 

Če uporabnik ne poda soglasja za izvršitev plačilne transakcije se šteje, da plačilna transakcija ni bila odobrena.

 

Brez soglasja uporabnika Banka izvrši plačilno transakcijo na podlagi sklepa sodišča ali drugega organa skladno s poglavjem 4.1.8. teh splošnih pogojev. 

 

Šteje se, da je Banka prejela plačilni nalog:

§  ko ji je le-ta posredovan na način opisan v poglavju 4.2. teh splošnih pogojev in

§  vsebuje vse obvezne podatke določene v poglavju 4.4.1. teh splošnih pogojev.

 

Za trenutek prejema plačilnega naloga s strani Banke se šteje:

§  če je bil plačilni nalog posredovan preko spletne banke Banke IN, trenutek, ko je bil plačilni nalog evidentiran pri Banki tako, da mu je le-ta preko spletne banke Banke IN dodelila enolično reklamacijsko številko,

§  če je bil plačilni nalog posredovan preko Mobilne Banke IN, trenutek, ko je bil plačilni nalog evidentiran pri Banki tako, da mu je le-ta preko Mobilne Banke IN dodelila enolično reklamacijsko številko,

§  če je bil plačilni nalog posredovan preko ponudnika storitev odreditve plačil, ko je bil plačilni nalog evidentiran pri Banki tako, da mu je le-ta dodelila enolično reklamacijsko številko,

§  če je bil plačilni nalog posredovan z oddajo v poslovalnici Banke, trenutek ko je uporabnik oz. od njega pooblaščena oseba plačilni nalog predložila v poslovalnici Banke.

 

Če Banka plačilni nalog prejme do ure določene z Urnikom izvrševanja plačilnih transakcij pri Banki se šteje, da ga je prejela isti delovni dan.

 

Šteje se, da je Banka prejela plačilni nalog naslednji delovni dan po dnevu predložitve plačilnega naloga:

§  če prejme plačilni nalog na dan, ki ni delovni dan,

§  če prejme plačilni nalog po uri, ki je določena v Urniku izvrševanja plačilnih transakcij pri Banki,

§  če je dogovorjeni dan za izvršitev plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo ali plačilne transakcije s trajnim nalogom dan, ki ni delovni dan.

 

Če uporabnik Banki posreduje plačilni nalog, na katerem je kot datum izvršitve plačilnega naloga določen bodoči datum, se ta datum šteje za datum prejema plačilnega naloga. Če je kot datum izvršitve plačilne transakcije določen dan, ki ni delovni dan, se šteje, da je Banka prejela plačilni nalog naslednji delovni dan. Plačilni nalog, na katerem je kot datum izvršitve določen bodoči datum, lahko uporabnik posreduje preko spletne banke Banke IN in preko Mobilne Banke IN.

 

Banka s ponudnikom storitev odreditve plačil varno komunicira in ob vsaki odreditvi plačila ponudnik storitev odreditve plačil dokaže svojo istovetnost pri Banki.

Banka plačilne naloge posredovane preko ponudnika storitev odreditve plačil obravnava enako kot plačilne naloge, ki jih prejme neposredno od uporabnika, skladno s pogoji določenimi v teh splošnih pogojih.

Banka po prejemu plačilnega naloga preko ponudnika storitev odreditve plačil, ponudniku storitev odreditve plačil posreduje ali mu da na voljo vse informacije o odreditvi plačilne transakcije in vse informacije, ki so ji dostopne glede izvršitve plačilne transakcije.

 

4.4.3.     Soglasje za zagotavljanje informacij o računih

 

Uporabnik lahko poda soglasje ponudniku storitev zagotavljanja informacij o računih za vpogled in informacijo o stanju na njegovem Transakcijskem računu.

 

Banka s ponudnikom storitev zagotavljanja informacij o računih varno komunicira in ob vsaki komunikaciji ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih dokaže svojo istovetnost pri Banki. Banka zahteve po podatkih posredovane preko ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih obravnava na nediskriminatoren način.

 

4.5.        Kritje za izvrševanje plačilnih transakcij

 

Banka izvršuje plačilne transakcije za uporabnika:

§  v valutah, v katerih vodi Transakcijski račun in

§  iz kritja v valuti plačilne transakcije kot je določeno v naslednjem odstavku, pri čemer se šteje, da je  kritje v posamezni valuti, v kateri se vodi Transakcijski račun, vsota pozitivnega stanja in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja v tej valuti.

 

Banka izvrši plačilne transakcije za uporabnika na naslednji način:

§  Dvig gotovine Banka izvaja v okviru kritja v valuti plačilnega naloga, pri čemer se šteje, da je uporabnik zagotovil kritje, če je bilo kritje zagotovljeno v trenutku, ko je Banka prejela plačilni nalog.

§  Plačilne transakcije z univerzalnim plačilnim nalogom Banka izvaja v okviru kritja v valuti plačilnega naloga, pri čemer se šteje, da je uporabnik zagotovil kritje, če je bilo kritje zagotovljeno na dan prejema plačilnega naloga.

§  Plačilne transakcije s trajnim nalogom Banka izvaja v okviru kritja v domači valuti, pri čemer se šteje, da je uporabnik zagotovil kritje, če je bilo kritje zagotovljeno na dan določen za izvršitev plačilne transakcije s trajnim nalogom do ure določene z Urnikom izvrševanja plačilnih transakcij pri Banki.

§  Plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo Banka izvaja v okviru kritja v domači valuti, pri čemer se šteje, da je uporabnik zagotovil kritje, če je bilo kritje zagotovljeno en delovni dan pred dnevom določenim za izvršitev plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo do ure določene z Urnikom izvrševanja plačilnih transakcij pri Banki.

§  Čezmejne in druge plačilne transakcije Banka izvaja v okviru kritja v valuti plačilnega naloga, pri čemer se šteje, da je uporabnik zagotovil kritje, če je bilo kritje zagotovljeno na dan prejema plačilnega naloga.

§  Plačilne transakcije  na podlagi prejetih domiciliranih menic, Banka izvrši v okviru pozitivnega stanja v domači valuti in ostalih valutah, v katerih se vodi Transakcijski račun. Banka ne izvrši plačilne transakcije na podlagi domiciliranih menic iz odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na Transakcijskem računu.

§  Plačilne transakcije na podlagi sklepa o izvršbi Banka izvrši v okviru pozitivnega stanja v domači valuti in ostalih valutah, v katerih se vodi Transakcijski račun. Banka ne izvrši plačilne transakcije na podlagi sklepa o izvršbi iz odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na Transakcijskem računu.

§  Plačilne transakcije na podlagi prejetih izvršnic Banka izvrši v okviru pozitivnega stanja v domači valuti in ostalih valutah, v katerih se vodi Transakcijski račun. Banka ne izvrši plačilne transakcije na podlagi prejetih izvršnic iz odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na Transakcijskem računu.

 

Uporabnik mora zagotoviti kritje za izvršitev plačilne transakcije pred posredovanjem plačilnega naloga Banki. V kolikor kritje ni zagotovljeno, Banka plačilni nalog zavrne.

 

Banka izvrši vračilo zneska pokojnine ali druge denarne dajatve na podlagi javne listine oz. naloga posredovanega s strani Zavoda v okviru pozitivnega stanja v domači valuti na Transakcijskem računu. Banka ni dolžna izvršiti vračila zneska pokojnine ali druge denarne dajatve Zavodu iz odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na Transakcijskem računu.

 

4.6.        Izvršitev plačilne transakcije

 

Banka prične s postopkom izvršitve plačilne transakcije, ko prejme plačilni nalog, razen če so podani pogoji za zavrnitev plačilnega naloga.

 

Banka izvrši plačilno transakcijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

§  na Transakcijskem računu je zagotovljeno zadostno kritje v valuti plačilne transakcije in v skladu s poglavjem 4.5. teh splošnih pogojev,

§  plačilni nalog je izpolnjen čitljivo, brez popravkov in z vsemi zahtevanimi podatki iz poglavja 4.4.1. teh splošnih pogojev,

§  plačilni nalog ni v nasprotju z Uredbo (EU) 2015/847 evropskega parlamenta in sveta z dne 20. 5. 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006,

§  ne obstajajo zakonski razlogi za zavrnitev izvršitve plačilnega naloga,

§  ni v nasprotju z zakonodajo, ki ureja omejevalne ukrepe ter ni v nasprotju z omejevalnimi ukrepi Združenih držav Amerike,

§  ni v nasprotju z zakonodajo, ki ureja ukrepe za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma,

§  ne obstajajo razlogi za zavrnitev izvršitve plačilnega naloga določenih v internih pravilih Banke.

 

Omejevalni ukrepi so ukrepi/sankcije, ki jih sprejmejo državni organi in/ali mednarodne organizacije proti določenim državam, mednarodnim organizacijam, fizičnim osebam (npr. voditeljem držav, visokim državnim uradnikom, teroristom), pravnim osebam in drugim subjektom (npr. terorističnim organizacijam). Uporabnik je dolžan sam preveriti ali zoper prejemnika plačila obstaja kakršenkoli omejevalni ukrep.

 

Banka ne odgovarja za nastalo škodo, če (i) plačilna transakcija ni izvršena in/ali (ii) je plačilna transakcija prekinjena/ustavljena (na katerikoli stopnji) in/ali (iii) je plačilna transakcija blokirana/zadržana, kot posledica izvajanja omejevalnih ukrepov. Banka v okviru opravljanja dejavnosti ugotavlja morebitna nasprotja plačilne transakcije z omejevalnimi ukrepi, ki so prevzeti v pravni red  Republike Slovenije ali pravne akte EU, ter tiste, ki neposredno zavezujejo Banko. Banka ni dolžna preverjati/ugotavljati morebitna nasprotja plačilne transakcije z omejevalnimi ukrepi Združenih držav Amerike in/ali drugih držav ali mednarodnih organizacij.

 

V primeru, da je uporabnik iz Transakcijskega računa na daljavo izvršil plačilno transakcijo, ki je presegla omejitev 15.000,00 EUR oz. je skupni dnevni znesek plačilnih transakcij višji od 15.000,00 EUR, bo Banka izvršitev posameznega plačilnega naloga ali plačilnih transakcij zavrnila, kar se šteje, da plačilnega naloga/plačilnih nalogov ni prejela. 

 

Če Banka v izvršitev prejme plačilni nalog za čezmejno plačilno transakcijo v valuti EUR in plačilni nalog ne vsebuje enolične identifikacijske oznake zapisane v obliki IBAN, Banka izvršitev plačilnega naloga zavrne, kar se šteje, da plačilnega naloga ni prejela.

 

Če Banka v izvršitev prejme plačilni nalog za čezmejno plačilno transakcijo in plačilni nalog vsebuje enolično identifikacijsko oznako, ki ji ni mogoče določiti ustrezne BIC kode banke prejemnika plačila, Banka izvršitev plačilnega naloga zavrne, kar se šteje, da plačilnega naloga ni prejela.

 

Če Banka v izvršitev prejme plačilni nalog za čezmejno plačilno transakcijo ali plačilni nalog za drugo plačilno transakcijo v državo, ki uporablja enolično identifikacijsko oznako zapisano v obliki IBAN, in plačilni nalog ne vsebuje enolične identifikacijske oznake zapisane v obliki IBAN, Banka uporabnika opozori in izvrši plačilni nalog pod pogojem, da je uporabnik podal soglasje za njegovo izvršitev. V tem primeru ima Banka pravico uporabniku zaračunati nadomestilo skladno z vsakokrat veljavno Tarifo Banke in morebitne stroške tuje banke.

 

Če Banka v izvršitev prejme plačilni nalog za domačo plačilno transakcijo v domači valuti, ki je označen kot nujen, izvrši plačilno transakcijo takoj po prejemu oz. v najkrajšem možnem času. Če Banka prejme plačilni nalog za čezmejno plačilno transakcijo ali drugo plačilno transakcijo, ki je označena kot nujna, jo izvrši na dan prejema plačilnega naloga.

 

Če plačilni nalog ni označen kot nujen, se šteje, da je nenujen. Nenujen plačilni nalog Banka izvrši v rokih določenih v poglavju 4.9. teh splošnih pogojev.

 

4.7.        Zavrnitev plačilnega naloga

 

Banka zavrne izvršitev plačilnega naloga, če niso izpolnjeni vsi pogoji za izvršitev plačilnega naloga opredeljeni v poglavju 4.6. teh splošnih pogojev. Če so izpolnjeni vsi pogoji za izvršitev plačilnega naloga opredeljeni v poglavju 4.6. teh splošnih pogojev, Banka ne sme zavrniti izvršitve odobrenega plačilnega naloga, ne glede na to, ali je plačilni nalog odredil plačnik ali ponudnik storitev odreditve plačil za plačnika.

 

V primeru zavrnitve plačilnega naloga Banka uporabnika o tem obvesti na enega od naslednjih načinov:

§  če je bil plačilni nalog posredovan preko spletne banke Banke IN, z obvestilom v spletni banki Banki IN,

§  če je bil plačilni nalog posredovan preko Mobilne Banke IN, z obvestilom v Mobilni Banki IN,

§  če je bil plačilni nalog posredovan z oddajo v poslovalnici Banke, tako da plačilni nalog vrne uporabniku oz. od njega pooblaščeni osebi ali z obvestilom, ki ga Banka uporabniku pošlje na dogovorjen način,

§  v primeru zavrnitve plačilnega naloga za plačilno transakcijo s trajnim nalogom na dogovorjen način, uporabnika, ki uporablja Banko IN, z obvestilom v spletni banki Banki IN, uporabnika, ki uporablja Mobilno Banko IN, pa z obvestilom v Mobilni Banki IN,

§  v primeru zavrnitve plačilnega naloga za plačilno transakcijo s SEPA direktno obremenitvijo na dogovorjen način, uporabnika, ki uporablja Banko IN, z obvestilom v spletni banki Banki IN, uporabnika, ki uporablja Mobilno Banko IN, pa z obvestilom v Mobilni Banki IN,

in sicer, takoj ko je to mogoče, najpozneje pa v roku, ki je določen za izvršitev plačilne transakcije skladno s poglavjem 4.9. teh splošnih pogojev.

 

Banka in uporabnik se dogovorita, da Banka lahko zaračuna nadomestilo za poslano obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga skladno z vsakokrat veljavno Tarifo Banke.

 

Banka zavrne izvršitev plačilnega naloga za plačilno transakcijo na podlagi prejetih domiciliranih menic, če je:

§  imetnik menice odredil izvršitev plačilnega naloga, ki ni v skladu z izdano domicilirano menico (znesek, domicil, zapadlost menice,…),

§  plačilni nalog za unovčitev domicilirane menice odredila oseba, ki ni menični upnik ali druga oseba, ki jo je menični upnik pooblastil za odreditev plačilne transakcije zaradi plačila domicilirane menice.  

 

Banka zavrne prejeta sredstva na Transakcijski račun na daljavo, če znesek prejetih sredstev oz. skupni dnevni znesek prejetih sredstev presega omejitev 15.000,00 EUR. 

 

V kolikor Banka plačilni nalog zavrne, se šteje, da plačilnega naloga ni prejela.

 

4.7.1.     Zavrnitev dostopa do Transakcijskih računov

 

Banka lahko ponudniku storitev odreditve plačil in ponudniku storitev zagotavljanja informacij o računih zavrne dostop do uporabnikovega Transakcijskega računa, če:

§  obstajajo objektivno utemeljeni in ustrezno dokazani razlogi, da gre za neodobren ali goljufiv dostop ali za prevaro pri dostopu do Transakcijskega računa s strani ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih ali ponudnika storitev odreditve plačil,

§  obstajajo objektivno utemeljeni in ustrezno dokazani razlogi, da gre za neodobreno ali goljufivo odreditev plačilne transakcije ali za prevaro pri odreditvi plačilne transakcije s strani ponudnika storitev odreditve plačil.  

 

V primeru zavrnitve dostopa do Transakcijskega računa Banka uporabnika obvesti z obvestilom v spletni Banki IN ali v Mobilni Banki IN in sicer, takoj ko je to mogoče, najpozneje takoj po zavrnitvi.

 

Ko razlogi za zavrnitev dostopa prenehajo, Banka omogoči dostop do Transakcijskega računa.

 

V primeru ko Banka sumi, da gre za prevaro ali goljufijo skladno s 1. odstavkom tega poglavja, o incidentu s podrobnosti primera in razlogi za ukrepanje, obvesti Banko Slovenije.

 

4.8.     Preklic oz. nepreklicnost plačilnega naloga

 

Uporabnik lahko prekliče plačilni nalog tako, da umakne soglasje za izvršitev plačilne transakcije. Uporabnik mora zahtevo za preklic plačilnega naloga Banki posredovati pisno.

 

Uporabnik lahko plačilni nalog prekliče pod pogojem, da za znesek plačilne transakcije še ni bil obremenjen Transakcijski račun. Uporabnik ne more preklicati plačilnega naloga potem, ko je plačilni nalog za izvršitev plačilne transakcije postal nepreklicen s strani sistema ali prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev.

 

Če plačilni nalog odredi ponudnik storitev odreditve plačil, uporabnik ne sme preklicati plačilnega naloga potem, ko je dal soglasje ponudniku storitev odreditve plačil za odreditev plačilne transakcije.

 

V kolikor uporabnik ne more preklicati plačilnega naloga, ker je bil Transakcijski račun že obremenjen oziroma je plačilni nalog za izvršitev plačilne transakcije postal nepreklicen, si bo Banka v razumnih mejah prizadevala izvršiti preklic plačilne transakcije sama ali v sodelovanju s prejemnikovim ponudnikom plačilnih storitev. Banka ne jamči, da bo kljub prizadevanju uspela povrniti znesek izvršene plačilne transakcije uporabniku.

 

Za  postopke preklicev plačilne transakcije skladno s prejšnjim odstavkom ima Banka pravico uporabniku zaračunati nadomestilo skladno z vsakokrat veljavno Tarifo Banke.

 

4.9.     Roki za izvršitev plačilne transakcije

 

Če so izpolnjeni vsi pogoji za izvršitev plačilnega naloga, Banka izvrši plačilno transakcijo v naslednjih rokih:

§  domače plačilne transakcije v domači valuti na dan prejema plačilnega naloga,

§  čezmejne plačilne transakcije v evro valuti (EUR) na dan prejema plačilnega naloga, v kolikor je le-ta posredovan v Banko najkasneje do 12.00 ure in se izvrši na račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, ki je vključen v plačilni sistem SEPA,[4]

§  domače plačilne transakcije v drugi valuti države članice in v valuti tretje države najkasneje do konca naslednjega delovnega dne po dnevu prejema plačilnega naloga,

§  čezmejne plačilne transakcije v EUR, v drugi valuti države članice in v valuti tretje države najkasneje do konca naslednjega delovnega dne po dnevu prejema plačilnega naloga.

 

Plačilne transakcije, pri katerih Banki ni poznan rok za izvršitev plačilne transakcije, si bo Banka prizadevala plačilno transakcijo izvršiti v čim krajšem roku.

 

Šteje se, da je plačilna transakcija izvršena, ko so sredstva v znesku plačilne transakcije odobrena na računu prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev.

 

4.10.   Razpolaganje s prejetimi sredstvi na Transakcijski račun

 

Banka mora uporabniku, ki prejme na Transakcijski račun denarna sredstva, omogočiti razpolaganje s temi denarnimi sredstvi:

§  ko je znesek plačilne transakcije za uporabnika odobren na računu Banke skladno z Urnikom izvrševanja plačilnih transakcij pri Banki in

§  ko ima Banka vse potrebne informacije za odobritev Transakcijskega računa.

 

V primeru, da za denarna sredstva, ki jih uporabnik prejme na Transakcijski račun Banka ni prejela kritja iz kateregakoli razloga, je uporabnik dolžan banki vrniti denarna sredstva, ki jih je od Banke že prejel kot plačilo. Banka bo uporabnika pisno pozvala k vračilu prejetih denarnih sredstev.

V kolikor uporabnik ne bi poravnal svojih obveznosti skladno s prejšnjim odstavkom, uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje, da si znesek prejetih sredstev poplača iz Transakcijskega računa, o čemer ga obvesti z izpiskom na način, določen v poglavju 6. teh splošnih pogojev.

Napačno obremenitev ali odobritev Transakcijskega računa lahko Banka odpravi brez soglasja uporabnika, če je obremenitev ali odobritev posledica zmote ali napake Banke ali njenih zunanjih izvajalcev. Banka napako odpravi tako, da na Transakcijskem računu vzpostavi stanje pred napačno obremenitvijo ali odobritvijo. Banka o tem obvesti uporabnika z izpiskom v skladu s poglavjem 6. teh splošnih pogojev.

 

V primeru, da prejme Banka zahtevek za vračilo denarnih sredstev, ki jih je uporabnik prejel na Transakcijski račun iz naslova spletne prevare, uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje, da si znesek neupravičeno prejetih sredstev poplača v okviru pozitivnega stanja v domači valuti in ostalih valutah, v katerih se vodi Transakcijski račun. Banka o tem obvesti uporabnika z izpiskom na način, določen v poglavju 6. teh splošnih pogojev.

 

Uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje poplačilo obveznosti nastalih iz naslova kateregakoli posla, sklenjenega z Banko iz pozitivnega stanja in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na Transakcijskem računu. Če Banka poplačilo obveznosti izvrši iz sredstev v valuti, ki je različna od valute obveznosti, poplačilo izvrši na naslednji način:

§  z menjavo na način določen v poglavju 8.3. teh splošnih pogojev,

§  s plačilno transakcijo v valuti obveznosti.

 

 

5.     Nadomestila, obrestne mere in menjalni tečaji

 

5.1.     Nadomestila

 

Banka  bo uporabniku zaračunala nadomestila in dejanske stroške za opravljanje plačilnih storitev in drugih storitev na podlagi teh splošnih pogojev in Pogodbe v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Banke za opravljanje plačilnih storitev pri Banki, ki je objavljena na spletnih straneh Banke, v spletni banki Banki IN, v Mobilni Banki IN in v vseh poslovalnicah Banke.

 

Uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje, da si vsa nadomestila poplača iz Transakcijskega računa, o čemer uporabnika obvesti z izpiskom na način, določen v poglavju 6. teh splošnih pogojev. Banka si nadomestila poplača iz kritja na Transakcijskem računu v domači valuti. Če uporabnik ne zagotovi sredstev za poplačilo, Banki dovoljuje, da si nadomestila poplača tudi v nedovoljeno prekoračitev pozitivnega stanja na Transakcijskem računu.

 

Uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje poplačilo vseh obveznosti nastalih iz naslova nadomestil zaradi izvajanja plačilnih storitev po tej pogodbi iz sredstev, ki jih ima na kateremkoli računu pri Banki.

 

Za izvršeno domačo ali čezmejno plačilno transakcijo v valuti države članice ali v valuti tretje države uporabnik plača nadomestila, ki mu jih zaračuna Banka. Prejemnik plačila pa plača nadomestila, ki mu jih zaračuna njegov ponudnik plačilnih storitev.

Za izvršeno čezmejno plačilno transakcijo v valuti države članice ali v valuti tretje države v državo, ki ni država članica, ter za izvršeno drugo plačilno transakcijo pa se nadomestila zaračunajo v skladu s podatkom o plačniku nadomestil na plačilnem nalogu, ki ga uporabnik posreduje Banki (tj. SHA, OUR ali BEN, kot podrobneje opredeljeno v poglavju 4.4.1. teh splošnih pogojev).

 

Banka enkrat letno uporabniku zagotovi obračun vseh zaračunanih nadomestil, ki so bila poplačana iz  Transakcijskega računa. Banka obračun nadomestil posreduje uporabniku z izpiskom na način določen v poglavju 6. teh splošnih pogojev.

 

5.2.     Obrestne mere

 

Banka obrestuje sredstva na Transakcijskem računu po obrestni meri, ki je določena s Sklepom o obrestnih merah za posamezne vrste kreditov in depozitov na naslednji način:

§  pozitivna sredstva na računu: po obrestni meri, ki je določena v Pogodbi,

§  dovoljena prekoračitev pozitivnega stanja: v primeru Osnovne prekoračitve pozitivnega stanja v višini zakonske zamudne obresti zmanjšani za 0,05 odstotnih točk, v primeru Pogodbene prekoračitve pozitivnega stanja po obrestni meri, ki je določena v Pogodbi o prekoračitvi na računu,

§  nedovoljena prekoračitev pozitivnega stanja v višini zakonsko določene zamudne obrestne mere.

 

Obresti se obračunajo dekurzivno na linearni način po poteku obdobja za nazaj. Osnova za izračun obresti je znesek sredstev na Transakcijskem računu. Formula za izračun obresti je:

 

o = G x (p x d)

         L x 100

 

kjer pomeni:

o = znesek obresti

G = znesek sredstev

p = letna obrestna mera

d = število dni, za katere se obresti obračunajo

L = število dni v letu

 

Obresti se obračunajo tudi ob ukinitvi posamezne valute, v kateri se vodi Transakcijski račun oziroma ob ukinitvi Transakcijskega računa.

 

Za znesek obračunanih obresti Banka odobri oz. obremeni Transakcijski račun:

§  za obresti v domači valuti mesečno zadnji dan v koledarskem mesecu,

§  za obresti v valutah držav članic in valutah tretjih držav pa polletno, in sicer 30.06. in 31.12. v koledarskem letu.

 

Obračunane obresti se zaokrožijo na dve decimalni mesti in se na račun pripišejo, če je znesek obresti najmanj 0,01 EUR.

 

Uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje, da si obračunane obresti dovoljene prekoračitve pozitivnega stanja in obresti nedovoljene prekoračitve pozitivnega stanja poplača iz Transakcijskega računa, o čemer uporabnika obvesti z izpiskom. Banka si obresti dovoljene prekoračitve pozitivnega stanja in nedovoljene prekoračitve pozitivnega stanja poplača iz kritja na Transakcijskem računu v posamezni valuti. Če uporabnik ne zagotovi sredstev za poplačilo, Banki dovoljuje, da si obresti poplača tudi v nedovoljeno prekoračitev pozitivnega stanja na Transakcijskem računu.

 

Uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje poplačilo vseh obveznosti nastalih iz naslova obračunanih obresti po teh splošnih pogojih iz sredstev, ki jih ima na kateremkoli računu pri Banki.

 

 

6.     Obveščanje, pošiljanje izpiskov

 

Vsa pisanja v zvezi s temi splošnimi pogoji in Pogodbo bosta uporabnik in Banka pošiljala na dogovorjene naslove oz. kasneje sporočene spremembe. Šteje se, da so vsa pisanja v zvezi s temi splošnimi pogoji in Pogodbo prejeta, če so poslana na zadnje sporočene naslove in v primeru priporočenih pošiljk, s potekom tretjega delovnega dne od datuma oddaje pošiljke.

 

Uporabnik jamči Banki, da so njegovi podatki, ki jih je posredoval pri sklepanju Pogodbe resnični in točni ter da Banki ničesar ni zamolčal. Uporabnik je dolžan in se zavezuje, da bo sporočil Banki vsako spremembo njegovih osebnih in drugih podatkov iz Pogodbe (imena/priimka/prebivališča/davčne rezidence), skupaj z ustreznimi dokazili, v roku 15 dni od spremembe. Uporabnik se še posebej zavezuje Banki, da če bo v roku trajanja Pogodbe spremenil davčno rezidenco, še posebej, če bo postal davčni rezident Združenih držav Amerike (ZDA), to nemudoma, v roku 15 dni, sporočil banki. Uporabnik  je seznanjen in soglaša, da podaja neresničnih podatkov in/ali zamolčanje podatkov/spremembo podatkov, ki so pomembni za Banko za:

§  izvrševanje Pogodbe in/ali

§  izpolnjevanje  dolžnosti  poročanja, ki  jih določajo  predpisi,

predstavlja kršitev Pogodbe s strani uporabnika  in je temelj  za odškodninsko odgovornost uporabnika v razmerju do Banke.

 

Uporabnik se Banki zavezuje, da bo (i) Banko zaščitil pred vsakršno škodo in (ii) Banki na prvi poziv povrnil vsako škodo/stroške, iz kateregakoli pravnega naslova (npr. plačilo obresti, glob, ali drugega stroške), ki bi Banki nastala kot posledica s strani uporabnika posredovanih neresničnih podatkov ali dokumentov ali kot posledica neskladnosti med navedbami uporabnika v Pogodbi in ugotovitvami davčnega organa ZDA ali Republike Slovenije ali iz teh razlogov Banki izrečenih kazni/glob s strani davčnih organov ZDA ali Republike Slovenije ter stroškov, ki bi jih Banka imela v takšnih postopkih.

   

Uporabnik se prav tako zavezuje, da bo:

§  najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi,

§  na zahtevo Banke pa takoj,

Banki sporočil spremembo namena in dejavnosti, zaradi katerih mu je Banka odprla Transakcijski račun.

 

Za vsa pisanja v zvezi s temi splošnimi pogoji in Pogodbo se uporablja slovenski jezik, razen če se Banka in uporabnik ne dogovorita drugače.

 

Banka obvešča uporabnika o izvršenih plačilnih transakcijah na računu s posebnim obvestilom -izpiskom, ki mu ga pošilja najmanj enkrat mesečno na enega od naslednjih načinov:

§  uporabnikom spletne banke Banke IN in/ali Mobilne Banke IN v spletno banko Banko IN in/ali v Mobilno Banko IN,

§  uporabnikom brez spletne banke Banke IN in brez Mobilne Banke IN preko elektronske pošte (e-mail),

§  uporabnik osebno prevzame v poslovalnici Banke.

 

V kolikor se uporabnik in Banka ne dogovorita za pošiljanje izpiskov na enega izmed navedenih načinov, določenih v prejšnjem odstavku ter uporabnik izrecno zahteva izpiske po pošti, mu Banka najmanj enkrat na mesec pošilja izpiske po pošti.

 

Uporabnik je odgovoren za pravilnost in ustreznost elektronskega naslova in nosi vsa tveganja v primeru posredovanja napačnega elektronskega naslova, morebitnih zlorab elektronskega naslova ter posledično nepravilno posredovanih pisanj v zvezi s temi splošnimi pogoji.

 

Uporabnik, ki bo izpiske prevzemal osebno v poslovalnici Banke, se zavezuje, da bo izpisek mesečno prevzemal. Uporabnik je odgovoren za vse posledice, če izpiska ne bo mesečno prevzemal.

 

Banka uporabniku, ki izpiske osebno prevzema v poslovalnici Banke, vsa druga pisanja v zvezi s temi splošnimi pogoji in predpisi posreduje pisno po pošti na zadnje sporočene naslove.

 

V kolikor se uporabnik in Banka dogovorita za prejemanje pisanj (izpiskov, obvestil ali kakršnih koli drugih dokumentov), ki nastanejo v povezavi s Pogodbo po pošti in pošta vrne Banki poslano pošiljko iz razloga, da je uporabnik na naslovu neznan ali vsebinsko primerljivega razloga, uporabnik pa Banki ne sporoči novega naslova za pošiljanje pisanj, lahko Banka preneha uporabniku pošiljati pisanja po pošti. V tem primeru je uporabnik dolžan pisanja prevzemati osebno, v poslovalnici Banke, kjer je sklenil Pogodbo.

 

V primeru domnevnih ali dejanskih prevar in goljufij ali varnostnih groženj pri poslovanju z Banko, bo Banka uporabnika obveščala prek spletne strani www.intesasanpaolobank.si, medijev in/ali spletne banke Banke IN. Uporabnik je dolžan redno spremljati obvestila Banke.

 

 

7.     Odgovornost in povračila

 

7.1.     Odgovornost Banke pri izvrševanju plačilnih transakcij in odgovornost uporabnika

 

Banka in uporabnik odgovarjata za neodobrene, neizvršene, nepravilno ali pozno izvršene plačilne transakcije skladno s predpisi, ki urejajo plačilne storitve in splošnimi pravili obligacijskega prava.

 

Če je Banka odgovorna za izvršitev neodobrene plačilne transakcije, mora uporabniku takoj povrniti znesek neodobrene plačilne transakcije in vsa zaračunana nadomestila ter obresti, do katerih je upravičen.

 

Kadar plačilno transakcijo odredi ponudnik storitve odreditve plačil, Banka povrne znesek neodobrene plačilne transakcije uporabniku. Če je ponudnik storitev odreditve plačil odgovoren za neodobreno plačilno transakcijo, Banki na njeno zahtevo zagotovi nadomestilo za nastalo izgubo oz. povrne stroške, ki jih je imela s povračilom uporabniku, vključno z zneskom neodobrene plačilne transakcije.

 

Banka je prosta odgovornosti za povrnitev zneskov neodobrenih plačilnih transakcij (skupaj z nadomestili in obrestmi):

§  če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere Banka ne more vplivati oziroma se jim ni mogla izogniti ali jih preprečiti,

§  če obveznost izvršitve plačilne transakcije brez soglasja uporabnika izhaja iz drugih predpisov, ki zavezujejo Banko,

§  če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica uporabnikove prevare ali goljufije ali če uporabnik naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil svojih obveznosti v zvezi s plačilnim instrumentom,

§  v delu, ki ga krije uporabnik, če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica uporabe ukradenega ali izgubljenega plačilnega instrumenta ali zlorabe plačilnega instrumenta,

§  če uporabnik ni takoj in brez odlašanja obvestil Banke o neodobreni plačilni transakciji, ko je  ugotovil, da je prišlo do takšne plačilne transakcije, najpozneje pa v roku 13 mesecev po dnevu obremenitve Transakcijskega računa.

 

Uporabnik je dolžan osebne varnostne elemente in posamezni plačilni instrument varovati z najvišjo stopnjo skrbnosti in pravili, ki urejajo posamezni plačilni instrument.

 

Če uporabnik plačilni instrument (npr. kartico) izgubi, sumi, da mu je bil ta ukraden ali da njegovo osebno številko (PIN) pozna druga oseba, mora o tem obvestiti poslovalnico Banke ali poklicati telefonsko številko za preklic kartic, ki deluje 24 ur na dan. Banka ob prijavi blokira uporabo plačilnega instrumenta, tako da ni več mogoča njegova uporaba na bankomatih, plačevanje prek POS-terminalov, distančni nakupi in poslovanje v poslovalnicah Banke, na željo uporabnika pa Banka blokira tudi Transakcijski račun. Uporabnik je dolžan vsaj enkrat na dan preveriti, da ima plačilni instrument pri sebi - v neposredni posesti.

 

Če uporabnik vloži prijavo po telefonu, mora v naslednjih 8 (osmih) dneh v svoji poslovalnici Banke pisno potrditi resničnost prijave. Uporabnik je dolžan sodelovati in pomagati pri preiskavi, če Banka meni, da je to potrebno. Krajo mora, takoj ko je mogoče, prijaviti najbližji policijski postaji.

 

V primeru neodobrene plačilne transakcije, ki bi nastala zaradi prevare, naklepa ali hude malomarnosti, uporabnik sam krije vso nastalo škodo.

 

Banka je upravičena, ni pa dolžna izvesti preventivne blokacije plačilnega instrumenta, kadar izvaja ukrepe varnosti poslovanja, na primer, če:

§  obstajajo razlogi, da bi lahko prišlo do zlorabe plačilnega instrumenta ali kraje podatkov s plačilnega instrumenta,

§  obstajajo objektivno utemeljeni razlogi, povezani z varnostjo plačilnega instrumenta,

§  obstaja sum, da gre za neodobreno ali goljufivo uporabo plačilnega instrumenta.

 

Postopke in pogoje v zvezi z odgovornostjo za neodobrene plačilne transakcije  ter druga  pravila v zvezi s posameznim plačilnim instrumentom urejajo splošni pogoji za posamezni plačilni instrument. V primeru neskladja med temi splošnimi pogoji in splošnimi pogoji za plačilni instrument veljajo določbe splošnih pogojev za plačilni instrument.

 

Banka ni odgovorna uporabniku za neizvršitev, nepravilno izvršitev ali pozno izvršitev plačilne transakcije posredovane Banki, če:

§  je neizvršitev, nepravilna izvršitev ali pozna izvršitev plačilne transakcije posledica izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, ki se jim Banka ni mogla izogniti ali jih preprečiti,

§  je neizvršitev, nepravilna izvršitev ali pozna izvršitev plačilne transakcije posledica izpolnjevanja obveznosti Banke, ki izhajajo iz drugih predpisov, ki zavezujejo Banko.

 

V primeru pozno izvršene plačilne transakcije, Banka na zahtevo uporabnika posreduje zahtevo prejemnikovem ponudniku plačilnih storitev, da le-ta zagotovi, da so denarna sredstva na prejemnikovem transakcijskem računu odobrena na datum, ki ni poznejši od datuma, ko bi morala denarna sredstva biti odobrena na transakcijskem računu v primeru pravilno izvršene plačilne transakcije.

 

V primeru pozno izvršene druge plačilne transakcije predhodni odstavek ne velja.

 

Če je prejemnik plačila v plačilnem nalogu določen z enolično identifikacijsko oznako, se šteje, da je bil plačilni nalog izvršen pravilno glede prejemnika plačila, če se je izvršil prejemniku plačila skladno z enolično identifikacijsko oznako. Če uporabnik poleg enolične identifikacijske oznake ali drugih podatkov, ki jih skladno s temi splošnimi pogoji Banka zahteva za izvršitev plačilnega naloga, Banki predloži tudi druge podatke, je Banka odgovorna samo za izvršitev plačilne transakcije v skladu z enolično identifikacijsko oznako, ki jo je uporabnik predložil.

 

Če uporabnik predloži Banki ali ponudniku storitev odreditve plačil nepravilno enolično identifikacijsko oznako, Banka ni odgovorna uporabniku za neizvršitev ali nepravilno izvršitev plačilne transakcije. Če je Banka izvršila plačilno transakcijo z nepravilno enolično identifikacijsko oznako, si mora Banka na pisno zahtevo uporabnika v razumnih mejah prizadevati, da bi izterjala znesek izvršene plačilne transakcije. Prejemnikov ponudnik plačilnih storitev sodeluje v teh prizadevanjih tako, da Banki sporoči vse ustrezne informacije v zvezi z zbiranjem sredstev.

 

Če zbiranje sredstev skladno s prejšnjim odstavkom ni mogoče, Banka uporabniku na pisno zahtevo sporoči vse informacije, ki so Banki na voljo in so pomembne za uporabnika, da lahko sproži pravni postopek za izterjavo sredstev.

 

Za  postopke izterjave zneskov izvršene plačilne transakcije skladno z zgornjima odstavkoma tega poglavja ima Banka pravico uporabniku zaračunati nadomestilo za izterjavo plačilne transakcije skladno s vsakokrat veljavno Tarifo Banke.

 

V primeru neizvršene ali nepravilno izvršene plačilne transakcije mora Banka ne glede na svojo odgovornost za pravilno izvršitev plačilne transakcije na zahtevo uporabnika nemudoma ukrepati, da bi izsledila plačilno transakcijo in uporabniku posredovati informacije, s katerimi razpolaga, da bi uporabniku omogočila uveljavljanje povračil v zvezi z nepravilno izvršeno plačilno transakcijo.

 

Informacije v zvezi z neizvršeno ali nepravilno izvršeno domačo in čezmejno plačilno transakcijo Banka posreduje brezplačno, za posredovanje informacij v zvezi z neizvršeno ali nepravilno izvršeno drugo plačilno transakcijo pa ima Banka pravico uporabniku zaračunati nadomestilo za posredovanje informacij v zvezi z neizvršeno ali nepravilno izvršeno drugo plačilno transakcijo skladno z vsakokrat veljavno Tarifo Banke.

 

Če uporabnik trdi, da ni podal soglasja za izvršitev plačilne transakcije ali da plačilna transakcija ni bila izvršena pravilno morata Banka in ponudnik storitev odreditve plačil dokazati, da:

§  je bila opravljena avtentikacija plačilne transakcije,

§  je bila plačilna transakcija pravilno evidentirana,

§  na izvršitev plačilne transakcije ni vplivala nikakršna tehnična okvara ali druga pomanjkljivost storitve.

 

Banka in ponudnik storitev odreditve plačil si bosta prizadevala zagotoviti dokaze, v primeru ko je uporabnik ravnal goljufivo, s prevaro ali hudo malomarnostjo.

 

Uporabnik je dolžan kot dober gospodar plačilne instrumente in osebne varnostne elemente skrbno hraniti in z njimi skrbno in odgovorno ravnati ter pred uporabo storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih preveriti verodostojnost ponudnika storitev odreditve plačil ali ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih[5].

 

Banka ni odgovorna uporabniku za neizvršitev, neodobreno, nepravilno ali pozno izvršitev druge plačilne transakcije posredovane neposredno Banki ali preko ponudnika storitev odreditve plačil v primeru, če je za neizvršitev, neodobreno, nepravilno ali pozno izvršitev odgovoren posrednik ali drugi udeleženec (plačnikov ponudnik plačilnih storitev, tuja banka,…), ki sodeluje pri izvršitvi druge plačilne transakcije. Banka omogoči uporabniku razpolaganje z denarnimi sredstvi v višini, ki jih le-ta prejme na Transakcijski račun. 

 

Banka ne odgovarja, če se plačilna transakcija ni izvršila oz. je bila zavrnjena iz razlogov omejevalnih ukrepov Združenih držav Amerike in/ali drugih držav in/ali mednarodnih organizacij oz. iz razlogov, na katere Banka nima vpliva in ne izvirajo iz pravne sfere Banke. Prav tako Banka ni odgovorna za postopanja drugih udeležencev (plačnika, prejemnika plačila, prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev,…) pri izvršitvi plačilne transakcije v zvezi z navedenimi omejevalnimi ukrepi.

 

Če uporabnik pri plačilni transakciji z univerzalnim plačilnim nalogom predloži kodo namena, ki ni skladna z namenom plačilne transakcije, je Banka odgovorna samo za izvršitev plačilne transakcije v skladu s kodo namena.

 

7.2.             Povračila za izvršene plačilne transakcije

 

Če je Banka odgovorna za izvršitev neodobrene ali nepravilno izvršene plačilne transakcije, ali ponudnik storitev odreditve plačil, Banka uporabniku na njegovo zahtevo zagotovi popravek tako, da:

§  povrne zneske neodobrene ali nepravilno izvršene plačilne transakcije ter pripadajočih nadomestil in obresti do katerih je upravičen uporabnik v zvezi z izvršitvijo neodobrene ali nepravilno izvršene plačilne transakcije ali

§  zagotovi pravilno izvršitev plačilne transakcije.

 

Banka mora uporabniku zagotoviti popravek skladno s prejšnjima odstavkoma le, če uporabnik obvesti Banko o neodobreni oz. nepravilno izvršeni plačilni transakciji brez odlašanja, ko ugotovi, da je do takšne plačilne transakcije prišlo, vendar najkasneje v roku 13 mesecev po dnevu obremenitve Transakcijskega računa za izvršeno plačilno transakcijo.

 

Banka vzpostavi na uporabnikovem Transakcijskem računu takšno stanje, kakršno bi bilo, če neodobrena ali nepravilno izvršena plačilna transakcija ne bi bila izvršena in zagotovi, da datum popravka ni poznejši od datuma, ko je bila izvršena neodobrena ali nepravilno izvršena plačilna transakcija. 

V primeru povračila za neodobreno ali nepravilno izvršeno plačilno transakcijo Banka pripadajoče obresti obračuna:

§  za  plačilno transakcijo s SEPA direktno obremenitvijo z uporabo referenčne obrestne mere EONIA (Euro Overnight Index Average), katere dnevne vrednosti so objavljene na spletni strani www.euribor.org,

§  za ostale plačilne transakcije pa z uporabo obrestne mere za pozitivna sredstva na Transakcijskem računu skladno s poglavjem 5.2. teh splošnih pogojev.

 

Če uporabnik obvesti Banko o neodobreni izvršeni plačilni transakciji s SEPA direktno obremenitvijo Banka zahteva od banke prejemnika plačila dokazilo o izdanem Soglasju za direktno obremenitev SEPA, na podlagi katerega je bila izvršena plačilna transakcija s SEPA direktno obremenitvijo. V primeru, da Banka na podlagi prejetega dokazila ugotovi, da je uporabnik izdal Soglasje za direktno obremenitev SEPA se plačilna transakcija s SEPA direktno obremenitvijo ne šteje kot neodobrena in uporabnik do povračila skladno s prvim odstavkom tega poglavja ni upravičen.

 

V primeru ko Banka utemeljeno sumi, da gre za prevaro ali goljufijo, uporabniku ne povrne zneska neodobrene plačilne transakcije skladno s prvim odstavkom tega poglavja, temveč o razlogih za sum pisno obvesti Banko Slovenije ter v primeru suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, obvesti tudi policijo ali državno tožilstvo.

 

7.3.     Povračila za  plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo

 

Uporabnik lahko v roku osmih tednov od izvršitve plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo od Banke zahteva povračilo zneska odobrene in pravilno izvršene plačilne transakcije, če:

§  je bilo Soglasja za direktno obremenitev SEPA podano brez točnega zneska plačilne transakcije,

§  znesek plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo presega znesek, ki bi ga plačnik z upoštevanjem preteklih istovrstnih plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo lahko pričakoval.

 

Zahtevo za povračilo plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo uporabnik predloži pisno Banki pod pogojem, da Banki predloži tudi dokazila o okoliščinah zaradi katerih povračilo zahteva.

 

Uporabnik in Banka se dogovorita, da uporabnik nima pravice zahtevati povračila plačilne transakcije  s SEPA direktno obremenitvijo iz prejšnjega odstavka, če sta Banka ali prejemnik plačila uporabniku vsaj štiri tedne pred dnevom določenim za izvršitev plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo na dogovorjen način posredovala ali zagotovila informacije o prihodnji plačilni transakciji s SEPA direktno obremenitvijo.

 

Ne glede na prejšnji odstavek ima uporabnik brezpogojno pravico v roku osmih tednov od izvršitve plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo od Banke zahtevati povračilo zneska odobrene in pravilno izvršene plačilne transakcije. Pravica Banke, da zavrne uporabnikov zahtevek za povračilo, če niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega poglavja, se v tem primeru ne uporablja. 

 

 

8.     Druge storitve

 

<