Piškotki
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Vprašajte strokovnjaka

Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Zadeva:
 
Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Inteso Sanpaolo Bank):
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

KONTAKT

Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
 
Telefon:

 
Vam najbližja poslovalnica:
Vaš komentar:
 
Prejeti želim potrdilo o posredovanem sporočilu na e-naslov:
   

Naročite svetovalcaIme:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Željeni datum klica:
Željena ura klica:
Namen svetovanja:
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

NAROČANJE NA E-NOVICE

E-naslov:
 
 
Vrsta novic:  

Želim se:


Storitvena garancija

Storitvena garancija je namenjena zavarovanju izpolnitve nefinančnih obveznosti naročnika (nalogodajalca) garancije, kot so:

 • resnost pri izdaji  ponudbe,
 • dobra izvedba del,
 • odprava napak v garancijski dobi,
 • vračilo avansa idr.
   
Intesa Sanpaolo Bank - Storitvena garancija

GLAVNE PREDNOSTI:

Za naročnika (nalogodajalca):
 • izbor različnih vrst storitvenih garancij ter izjav o izdaji garancij,
 • izkaz poslovne resnosti za poslovnega partnerja, 
 • izločitev deželnega tveganja tuje banke (izdaja garancije na osnovi prejete kontragarancije (protigarancije), ki jo izda tuja banka).

Za upravičenca:
 • omejitev tveganja poslovne sposobnosti poslovnega partnerja (riziko sporne terjatve),
 • v primeru nepravilne ali nepravočasne izpolnitve pogodbene zaveze poslovnega partnerja, banka poda nepreklicno obvezo za plačilo garancijskega zneska (sredstva za kritje morebitne škode),
 • preprosta unovčljivost garancije (na podlagi pisnega zahtevka).
   
  

OSNOVNE LASTNOSTI:

 • instrument zavarovanja, s katerim lahko omejite oziroma odpravite tveganje izpolnitve pogodbenih obveznosti  vašega poslovnega partnerja doma in v tujini,
 • če naročnik (nalogodajalec) garancije ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, kot garant, upravičencu po garanciji izplačamo pogodbeno dogovorjeni denarni znesek pod pogoji, ki so navedeni v garanciji,
 • garancije so neodvisne od temeljnega posla in plačljive »na prvi poziv«,
 • izdaja garancije je odvisna od bonitete komitenta, tveganosti posla in ponujene oblike zavarovanja.

Vse kar morate vedeti o storitvenih garancijah

 • Katere pogodbene stranke nastopajo pri garancijskem poslovanju?
  • Naročnik (nalogodajalec) – komitent, s katerim banka sklene pogodbo o izdaji garancije
  • Upravičenec – oseba, ki s strani naročnika pričakuje bodisi plačilo bodisi izvedbo določenega posla
  • Garant – banka, katera se z izdajo garancije zavezuje, da bo »na prvi poziv« in »brez ugovora«  izpolnila oziroma plačala obveznost, ki je navedena v bančni garanciji (v primerih, ko naročnik ne izpolni svoje obveze do upravičenca)
 • Kakšni so nameni posamezne garancije (namen/znesek/rok veljavnosti)?

  Garancija za resnost ponudbe:

  • Namen: izdaja se ob javnih razpisih, predvsem za večja investicijska dela. Razpisnik se z bančno garancijo želi zavarovati pred neresnostjo ponudnika, ki se lahko odraža na ta način, da ponudnik prekliče ali spremeni ponudbo, ali da, potem ko je bil izbran na razpisu, ne podpiše pogodbe in izda garancijo za dobro izvedbo posla.
  • Znesek garancije: naveden je v pogojih razpisne dokumentacije; običajno se giblje med 2% - 5% ponudbe.
  • Rok veljavnosti: običajno je kratkoročna (rok za izbiro najugodnejšega ponudnika).

  Garancija za dobro izvršitev posla:

  • Namen: upravičencu zagotavlja plačilo z garancijo določenega zneska, če naročnik garancije svojih pogodbenih obveznosti ne bi izvršil pravočasno ali v celoti. Garancija krije plačilo vnaprej dogovorjene odškodnine ali pa plačilo pogodbene kazni.
  • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5% in 20% pogodbene vrednosti.
  • Rok veljavnosti: do izpolnitve pogodbe (povprečno 1 do 2 leti - v tem roku je krito tudi garancijsko obdobje za material in opravljeno delo, če le-to ni krito z garancijo za odpravo napak v garancijski dobi).

  Garancija za odpravo napak v garancijski dobi:

  • Namen: zavaruje upravičenčeve zahtevke za odpravo napak na blagu ali opravljeni storitvi proti naročniku garancije, in sicer za napake, ki se pojavijo šele po prevzemu blaga oziroma po opravljeni storitvi.
  • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5% in 20% pogodbene vrednosti.
  • Rok veljavnosti: odvisno od narave posla. Pogosto je ta rok eno leto do dobave blaga, v primeru gradbenih pogodb pa določeno število let po prevzemu objekta (določeno v pogodbi).

  Garancija za vračilo avansa:

  • Namen: zavaruje kupca pred izgubo plačanega predplačila prodajalcu, če le-ta ne bi izpolnil svojih pogodbenih obveznosti (npr. ne bi začel z izvajanjem del, bi odpravil blago za katero je kupec plačal avans,...).
  • Znesek: je enak znesku dogovorjenega predplačila.
  • Rok veljavnosti: običajno je izenačen s pogodbenim rokom, določenim za izpolnitev prodajalčeve/izvajalčeve obveznosti, podaljšan za rok uveljavljanja zahteve za plačilo po garanciji.
 • Kako lahko zavarujem garancijo?

  Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Intesi Sanpaolo Bank ter od časa trajanja in zneska garancije.

  Obvezna osnovna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

  • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
  • zastava vrednostnih papirjev,
  • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
  • zastava nepremičnin ali premičnin,
  • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
  • zavarovanje pri zavarovalnici,
  • poroštvo,
  • garancije,
  • ostale oblike, ki pomenijo za banko ustrezno kritje.
 • Ali banko pri izdaji garancije zanima osnovni posel (pogodbeno razmerje) med naročnikom garancije in upravičencem iz garancije?

  Izdaja garancije je od osnovnega posla neodvisen posel, zato banka ob izdaji posamezne vrste garancije sledi zahtevku komitenta (vlogi za izdajo garancije).

 • Ali mora upravičenec iz garancije dokazovati utemeljenost terjatve?

  Ker garancija velja  na prvi poziv, bo banka garancijo unovčila na osnovi upravičenčeve pisne zahteve.

  Pri dokumentarnih garancijah je unovčitev garancije pogojena z izpolnitvijo določenih pogojev s strani upravičenca do garancije (najpogosteje se ti pogoji  nanašajo na predložitev določenih dokazil oziroma dokumentov).
 • Katero dokumentacijo potrebujem za odobritev garancije?

  Pravne osebe:

  • vloga za odobritev grancije s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
  • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
  • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
  • pojasnila k računovodskim izkazom,
  • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
  • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
  • dokumenti povezani z vrsto oz. namenom garancije.

  Zasebniki:

  • vloga za odobritev garancije,
  • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
  • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
  • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
  • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
  • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
  • dokumenti povezani z vrsto oz. namenom garancije.
 • Kaj je izjava o izdaji garancije?
  V postopkih javnega naročanja morajo ponudniki zavarovati izpolnjevanje svojih obveznosti do naročnikov z bančnimi garancijami. V veliko primerih, na primer za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti po razpisih, zadošča izjava banke o izdaji garancije (izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo posla, izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku). Te izjave so običajno zavezujoče, saj ob podpisu pogodbe med naročnikom in ponudnikom javnega naročanja nastopi obveza banke za izdajo garancije na podlagi izdane izjave. Zahteva po garancijah oziroma izjavah je odvisna od javnega naročila (v odvisnosti od zahtev posameznih naročnikov).


Naročilo ponudbe

 
Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja
 
E-naslov:
  
Telefon:
 
Vam najbližja poslovalnica:

Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Inteso Sanpaolo Bank)
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
  


Vse kar morate vedeti o storitvenih garancijah

 • Katere pogodbene stranke nastopajo pri garancijskem poslovanju?
  • Naročnik (nalogodajalec) – komitent, s katerim banka sklene pogodbo o izdaji garancije
  • Upravičenec – oseba, ki s strani naročnika pričakuje bodisi plačilo bodisi izvedbo določenega posla
  • Garant – banka, katera se z izdajo garancije zavezuje, da bo »na prvi poziv« in »brez ugovora«  izpolnila oziroma plačala obveznost, ki je navedena v bančni garanciji (v primerih, ko naročnik ne izpolni svoje obveze do upravičenca)
 • Kakšni so nameni posamezne garancije (namen/znesek/rok veljavnosti)?

  Garancija za resnost ponudbe:

  • Namen: izdaja se ob javnih razpisih, predvsem za večja investicijska dela. Razpisnik se z bančno garancijo želi zavarovati pred neresnostjo ponudnika, ki se lahko odraža na ta način, da ponudnik prekliče ali spremeni ponudbo, ali da, potem ko je bil izbran na razpisu, ne podpiše pogodbe in izda garancijo za dobro izvedbo posla.
  • Znesek garancije: naveden je v pogojih razpisne dokumentacije; običajno se giblje med 2% - 5% ponudbe.
  • Rok veljavnosti: običajno je kratkoročna (rok za izbiro najugodnejšega ponudnika).

  Garancija za dobro izvršitev posla:

  • Namen: upravičencu zagotavlja plačilo z garancijo določenega zneska, če naročnik garancije svojih pogodbenih obveznosti ne bi izvršil pravočasno ali v celoti. Garancija krije plačilo vnaprej dogovorjene odškodnine ali pa plačilo pogodbene kazni.
  • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5% in 20% pogodbene vrednosti.
  • Rok veljavnosti: do izpolnitve pogodbe (povprečno 1 do 2 leti - v tem roku je krito tudi garancijsko obdobje za material in opravljeno delo, če le-to ni krito z garancijo za odpravo napak v garancijski dobi).

  Garancija za odpravo napak v garancijski dobi:

  • Namen: zavaruje upravičenčeve zahtevke za odpravo napak na blagu ali opravljeni storitvi proti naročniku garancije, in sicer za napake, ki se pojavijo šele po prevzemu blaga oziroma po opravljeni storitvi.
  • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5% in 20% pogodbene vrednosti.
  • Rok veljavnosti: odvisno od narave posla. Pogosto je ta rok eno leto do dobave blaga, v primeru gradbenih pogodb pa določeno število let po prevzemu objekta (določeno v pogodbi).

  Garancija za vračilo avansa:

  • Namen: zavaruje kupca pred izgubo plačanega predplačila prodajalcu, če le-ta ne bi izpolnil svojih pogodbenih obveznosti (npr. ne bi začel z izvajanjem del, bi odpravil blago za katero je kupec plačal avans,...).
  • Znesek: je enak znesku dogovorjenega predplačila.
  • Rok veljavnosti: običajno je izenačen s pogodbenim rokom, določenim za izpolnitev prodajalčeve/izvajalčeve obveznosti, podaljšan za rok uveljavljanja zahteve za plačilo po garanciji.
 • Kako lahko zavarujem garancijo?

  Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Intesi Sanpaolo Bank ter od časa trajanja in zneska garancije.

  Obvezna osnovna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

  • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
  • zastava vrednostnih papirjev,
  • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
  • zastava nepremičnin ali premičnin,
  • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
  • zavarovanje pri zavarovalnici,
  • poroštvo,
  • garancije,
  • ostale oblike, ki pomenijo za banko ustrezno kritje.
 • Ali banko pri izdaji garancije zanima osnovni posel (pogodbeno razmerje) med naročnikom garancije in upravičencem iz garancije?

  Izdaja garancije je od osnovnega posla neodvisen posel, zato banka ob izdaji posamezne vrste garancije sledi zahtevku komitenta (vlogi za izdajo garancije).

 • Ali mora upravičenec iz garancije dokazovati utemeljenost terjatve?

  Ker garancija velja  na prvi poziv, bo banka garancijo unovčila na osnovi upravičenčeve pisne zahteve.

  Pri dokumentarnih garancijah je unovčitev garancije pogojena z izpolnitvijo določenih pogojev s strani upravičenca do garancije (najpogosteje se ti pogoji  nanašajo na predložitev določenih dokazil oziroma dokumentov).
 • Katero dokumentacijo potrebujem za odobritev garancije?

  Pravne osebe:

  • vloga za odobritev grancije s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
  • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
  • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
  • pojasnila k računovodskim izkazom,
  • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
  • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
  • dokumenti povezani z vrsto oz. namenom garancije.

  Zasebniki:

  • vloga za odobritev garancije,
  • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
  • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
  • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
  • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
  • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
  • dokumenti povezani z vrsto oz. namenom garancije.
 • Kaj je izjava o izdaji garancije?
  V postopkih javnega naročanja morajo ponudniki zavarovati izpolnjevanje svojih obveznosti do naročnikov z bančnimi garancijami. V veliko primerih, na primer za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti po razpisih, zadošča izjava banke o izdaji garancije (izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo posla, izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku). Te izjave so običajno zavezujoče, saj ob podpisu pogodbe med naročnikom in ponudnikom javnega naročanja nastopi obveza banke za izdajo garancije na podlagi izdane izjave. Zahteva po garancijah oziroma izjavah je odvisna od javnega naročila (v odvisnosti od zahtev posameznih naročnikov).