Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

Informativno naročilo

Naročite informativno ponudbo prek spletnega obrazca. Hitro in enostavno.

Izberite zavarovanje

Izberite zavarovanje, ki najbolj ustreza potrebam vašega podjetja.

S storitveno garancijo zmanjšate poslovna tveganja.

Nepreklicna obveza banke garanta.

Garancije so neodvisne od temeljnega posla in so plačljive na prvi poziv.

Preprosta unovčljivost garancije.

Zmanjšanje poslovnega tveganja

Banka s storitveno garancijo domačemu ali tujemu upravičencu zagotovi izplačilo dogovorjenega zneska garancije, če naročnik garancije ne bo izpolnil dogovorjenih pogodbenih obveznosti. S storitveno garancijo naročnik garancije izkazuje svojo poslovno resnost pri izpolnitvi pogodbenih dogovorov, upravičenec pa omeji tveganje poslovne sposobnosti svojega pogodbenega partnerja.

 


Vrste storitvenih garancij

Garancija za resnost ponudbe

Izdajamo jo z namenom sodelovanja na domačih in mednarodnih javnih razpisih, predvsem za večja investicijska dela. Razpisniki se z njo zavarujejo pred neresnostjo ponudnika, ki se lahko odraža v tem, da ponudnik prekliče ali spremeni ponudbo, zavrne podpis pogodbe kljub dobljenemu poslu ali ne zagotovi garancije za izvedbo del. 

Garancija za dobro izvedbo del

Upravičencu zagotavlja izplačilo v garanciji dogovorjenega zneska, če naročnik garancije ne izpolni svojih obveznosti pravočasno ali v celoti.

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Gre za zavarovanje zahteve upravičenca za odpravo napak na blagu ali opravljeni storitvi, ki se pojavijo šele po prevzemu blaga oziroma opravljeni storitvi.

Garancija za vračilo avansa

Kupca zavaruje pred izgubo plačanega predplačila, če prodajalec ne bi izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.

Garancija za vračilo zadržanega zneska

Uporablja se predvsem na področju investicijskih del, ko je investitor upravičen zadržati del plačila opravljenih del kot varščino do izteka garancijskega roka. Zadržani znesek se sprosti v dobro izvajalca del proti predložitvi garancije za vračilo zadržanih zneskov.

Izjava o izdaji garancije

Velikokrat se uporablja za zavarovanje izpolnjevanja obveznosti po javnih razpisih. Te izjave so običajno zavezujoče, saj ob podpisu pogodbe med razpisnikom in ponudnikom nastopi obveza banke za izdajo garancije na podlagi izdane izjave.

Vse, kar morate vedeti o storitvenih garancijah

Katere pogodbene stranke nastopajo pri garancijskem poslovanju?

 • Naročnik (nalogodajalec) – komitent, s katerim banka sklene pogodbo o izdaji garancije.
 • Upravičenec – oseba, ki s strani naročnika pričakuje plačilo ali izvedbo določenega posla.
 • Garant – banka, ki se z izdajo garancije zavezuje, da bo »na prvi poziv« in »brez ugovora«  izpolnila oziroma plačala obveznost, ki je navedena v bančni garanciji (v primerih, ko naročnik ne izpolni svoje obveze do upravičenca).

Kakšni so nameni posamezne garancije (namen/znesek/rok veljavnosti)?

Garancija za resnost ponudbe:

 • Namen: izdaja se ob javnih razpisih, predvsem za večja investicijska dela. Razpisnik se z bančno garancijo želi zavarovati pred neresnostjo ponudnika, ki se lahko odraža na ta način, da ponudnik prekliče ali spremeni ponudbo, ali da, potem ko je bil izbran na razpisu, ne podpiše pogodbe in izda garancijo za dobro izvedbo posla.
 • Znesek garancije: naveden je v pogojih razpisne dokumentacije; običajno se giblje med 2 % - 5 % ponudbe.
 • Rok veljavnosti: običajno je kratkoročna (rok za izbiro najugodnejšega ponudnika).

Garancija za dobro izvršitev posla:

 • Namen: upravičencu zagotavlja plačilo z garancijo določenega zneska, če naročnik garancije svojih pogodbenih obveznosti ne bi izvršil pravočasno ali v celoti. Garancija krije plačilo vnaprej dogovorjene odškodnine ali pa plačilo pogodbene kazni.
 • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5 % in 20 % pogodbene vrednosti.
 • Rok veljavnosti: do izpolnitve pogodbe (povprečno 1 do 2 leti - v tem roku je krito tudi garancijsko obdobje za material in opravljeno delo, če le-to ni krito z garancijo za odpravo napak v garancijski dobi).

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi:

 • Namen: zavaruje upravičenčeve zahtevke za odpravo napak na blagu ali opravljeni storitvi proti naročniku garancije, in sicer za napake, ki se pojavijo šele po prevzemu blaga oziroma po opravljeni storitvi.
 • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5 % in 20 % pogodbene vrednosti.
 • Rok veljavnosti: odvisno od narave posla. Pogosto je ta rok eno leto do dobave blaga, v primeru gradbenih pogodb pa določeno število let po prevzemu objekta (določeno v pogodbi).

Garancija za vračilo avansa:

 • Namen: zavaruje kupca pred izgubo plačanega predplačila prodajalcu, če le-ta ne bi izpolnil svojih pogodbenih obveznosti (npr. ne bi začel z izvajanjem del, bi odpravil blago za katero je kupec plačal avans ...).
 • Znesek: je enak znesku dogovorjenega predplačila.
 • Rok veljavnosti: običajno je izenačen s pogodbenim rokom, določenim za izpolnitev prodajalčeve/izvajalčeve obveznosti, podaljšan za rok uveljavljanja zahteve za plačilo po garanciji.

Kako lahko zavarujem garancijo?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper ter od časa trajanja in zneska garancije.

Obvezna osnovna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo za banko ustrezno kritje.

Ali banko pri izdaji garancije zanima osnovni posel (pogodbeno razmerje) med naročnikom garancije in upravičencem iz garancije?

Izdaja garancije je od osnovnega posla neodvisen posel, zato banka ob izdaji posamezne vrste garancije sledi zahtevku komitenta (vlogi za izdajo garancije).

Ali mora upravičenec iz garancije dokazovati utemeljenost terjatve?

Ker garancija velja  na prvi poziv, bo banka garancijo unovčila na osnovi upravičenčeve pisne zahteve.

Pri dokumentarnih garancijah je unovčitev garancije pogojena z izpolnitvijo določenih pogojev s strani upravičenca do garancije (najpogosteje se ti pogoji  nanašajo na predložitev določenih dokazil oziroma dokumentov).

Katero dokumentacijo potrebujem za odobritev garancije?

Pravne osebe:

 • vloga za odobritev grancije s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti, povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti, povezani z vrsto oz. namenom garancije.

Zasebniki:

 • vloga za odobritev garancije,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje ...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti povezani z vrsto oz. namenom garancije.

Kaj je izjava o izdaji garancije?

V postopkih javnega naročanja morajo ponudniki zavarovati izpolnjevanje svojih obveznosti do naročnikov z bančnimi garancijami. V veliko primerih, na primer za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti po razpisih, zadošča izjava banke o izdaji garancije (izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo posla, izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku). Te izjave so običajno zavezujoče, saj ob podpisu pogodbe med naročnikom in ponudnikom javnega naročanja nastopi obveza banke za izdajo garancije na podlagi izdane izjave. Zahteva po garancijah oziroma izjavah je odvisna od javnega naročila (v odvisnosti od zahtev posameznih naročnikov).