Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

Informativno naročilo

Naročite informativno ponudbo prek spletnega obrazca. Hitro in enostavno.

Izberite zavarovanje

Izberite zavarovanje, ki najbolj ustreza potrebam vašega podjetja.

Omejitev tveganja neizpolnjevanja finančnih obveznosti poslovnih partnerjev.

Nepreklicna obveza banke garanta.

Garancije so neodvisne od temeljnega posla in plačljive na prvi poziv.

Preprosta unovčljivost garancije.

Zavarovanje finančnih obveznosti

Banka s plačilno garancijo domačemu ali tujemu upravičencu iz garancije zagotovi izplačilo dogovorjenega zneska garancije, če naročnik garancije ne bo izpolnil svojih finančnih obveznosti v dogovorjenem znesku in roku. S plačilno garancijo naročnik garancije izkazuje svojo finančno stabilnost, upravičenec pa omeji tveganje plačilne sposobnosti svojega pogodbnega partnerja. 

 


Vrste plačilnih garancij

Garancija za zavarovanje plačila blaga, storitev

Namenjena je zavarovanju proti tveganju neplačila s strani kupca pri prodajah na odprti račun.

Garancija za zavarovanje plačila kreditnih/lizing obveznosti

Namenjena je zavarovanju pred tveganjem neplačila zapadlih obrokov najetega finančnega kredita/lizinga s strani
kreditojemalca/
lizingojemalca.

Garancija za zavarovanje izpolnitve oz. plačila carinske obveznosti

Namenjena je zavarovanju plačila uvoznih in izvoznih carinskih dajatev, drugih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu in izvozu ter obresti in stroškov postopka v zvezi s carinskim postopkom oziroma postopki, začetimi v skladu s carinskimi predpisi.

Garancija za zavarovanje carinskega dolga v tranzitnem postopku

Zavaruje obveznosti iz naslova plačila carine in drugih dajatev, ki se uporabljajo za blago v tranzitnem postopku.

Trošarinska garancija

Namenjena je zavarovanju plačila trošarine in pripadajočih obresti za trošarinske izdelke.

Garancija za zavarovanje plačila davčnih obveznosti

Namenjena je zavarovanju zoper tveganje neplačila davčnih obveznosti.

Vse, kar morate vedeti o plačilnih garancijah

Katere pogodbene stranke nastopajo pri garancijskem poslovanju?

 • Naročnik (nalogodajalec) – komitent, s katerim banka sklene pogodbo o izdaji garancije.
 • Upravičenec – oseba, ki s strani naročnika pričakuje plačilo ali izvedbo izvedbo določenega posla
 • Garant – banka, ki se z izdajo garancije zavezuje, da bo »na prvi poziv« in »brez ugovora«  izpolnila oziroma plačala obveznost, ki je navedena v bančni aranciji (v primerih, ko naročnik ne izpolni svoje obveze do upravičenca)

Kakšni so nameni posamezne garancije (namen/znesek/rok veljavnosti)?

Garancija za zanesljivost plačila:

 • Namen:
  • izdaja se pri prodajah na odprti račun kot zavarovanje proti tveganju neplačila s strani kupca - garancija za zavarovanje plačila blaga, storitev,
  • izdaja se kot zavarovanje pred tveganjem neplačila zapadlih obrokov najetega finančnega kredita (lizinga) s stranki kreditojemalca/lizingojemalca (naročnika garancije) - garancija za zavarovanje plačila kreditnih/lizing obveznosti.
 • Znesek: enak višini blagovnega oz. finančnega kredita/lizinga (pri garanciji za zavarovanje finančnega kredita je znesek garancije praviloma povečan za pripadajoče obresti in stroške).
 • Rok veljavnosti: običajno 15 do 30 dni po roku zapadlosti plačila za zadnjo predvideno dobavo blaga, oziroma po roku zapadlosti v plačilo zadnjega obroka po kreditu/lizingu.

Kako lahko zavarujem garancijo?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Intesi Sanpaolo Bank ter od časa trajanja in zneska garancije.

Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo za banko ustrezno kritje.

Ali banko pri izdaji garancije zanima osnovni posel (pogodbeno razmerje) med naročnikom garancije in upravičencem iz garancije?

Izdaja garancije je od osnovnega posla neodvisen posel, zato banka ob izdaji posamezne vrste garancije sledi zahtevku komitenta (vlogi za izdajo garancije).

Ali mora upravičenec iz garancije dokazovati utemeljenost terjatve?

Ker garancija velja  na prvi poziv, bo banka garancijo unovčila na osnovi upravičenčeve pisne zahteve.
Pri dokumentarnih garancijah je unovčitev garancije pogojena z izpolnitvijo določenih pogojev s strani upravičenca do garancije (najpogosteje se ti pogoji  nanašajo na predložitev določenih dokazil oziroma dokumentov).

Katero dokumentacijo potrebujem za odobritev garancije?

Pravne osebe:

 • vloga za odobritev grancije s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti, povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti, povezani z vrsto oz. namenom garancije.

Zasebniki:

 • vloga za odobritev garancije,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločba o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje ...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti, povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti, povezani z vrsto oz. namenom garancije.

Kaj je izjava o izdaji garancije?

V postopkih javnega naročanja morajo ponudniki zavarovati izpolnjevanje svojih obveznosti do naročnikov z bančnimi garancijami. V veliko primerih, na primer za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti po razpisih, zadošča izjava banke o izdaji garancije (izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo posla, izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku). Te izjave so običajno zavezujoče, saj ob podpisu pogodbe med naročnikom in ponudnikom javnega naročanja nastopi obveza banke za izdajo garancije na podlagi izdane izjave. Zahteva po garancijah oziroma izjavah je odvisna od javnega naročila (v odvisnosti od zahtev posameznih naročnikov).