INFORMATIVNI IZRAČUN

Da bo vaša odločitev še lažja, smo vam pripravili dva primera izračuna kredita za različno dobo in znesek:

INFORMATIVNI IZRAČUN ZA DOBO 15 LET in ZNESEK 40.000,00 EUR
Vrsta obrestne mere
Fiksna obrestna mera
Spremenljiva obrestna mera*
Višina obrestne mere
2,75 %
6-mesečni EURIBOR + 1,70 odstotne točke
Skupaj stroški v EUR
669,50
669,50
EOM**
3,03 %
1,95 %
Mesečna anuiteta v EUR
271,45
251,92
Število mesečnih obrokov
180
180
Skupni znesek za odplačilo v EUR
49.530,50
46.015,10
Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč.

* Temelji na predpostavki, da se spremenljiva obrestna mera v izbranem obdobju ne spreminja. Zaradi dviga spremenljive obrestne mere, kot posledica povišanja EURIBOR-ja, se skupni znesek za odplačilo in posledično mesečna anuiteta lahko občutno povečata. V kolikor je EURIBOR negativno število, se šteje, da je EURIBOR enak nič (0). V izračunu je uporabljen EURIBOR v višini 0.

** V izračun EOM so vključene obresti, stroški odobritve in sklenitve pogodbe. V EOM niso vključeni notarski stroški, stroški vknjižbe hipoteke v zemljiško knjigo in stroški pomožnih storitev iz posebne ponudbe, saj so slednji odvisni od pogojev, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste TRR). EOM se spreminja, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki je bil uporabljen pri izračunu. EOM je izračunan pod predpostavko, da se kredit koristi na dan prenosa v odplačilo. Za pridobitev ponudbe po zgoraj navedenih pogojih je potrebno pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. odpreti transakcijski račun. Kredit je na voljo tudi brez odprtja transakcijskega računa, vendar je v tem primeru kreditna obrestna mera lahko višja.

INFORMATIVNI IZRAČUN ZA DOBO 25 LET in ZNESEK 80.000,00 EUR
Vrsta obrestne mere
Fiksna obrestna mera
Spremenljiva obrestna mera*
Višina obrestne mere
3,15 %
6-mesečni EURIBOR + 1,80 odstotne točke
Skupaj stroški v EUR
809,50
809,50
EOM**
3,29 %
1,90 %
Mesečna anuiteta v EUR
385,64
331,35
Število mesečnih obrokov
300
300
Skupni znesek za odplačilo v EUR
116.501,50
100.214,50
Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč.

* Temelji na predpostavki, da se spremenljiva obrestna mera v izbranem obdobju ne spreminja. Zaradi dviga spremenljive obrestne mere, kot posledica povišanja EURIBOR-ja, se skupni znesek za odplačilo in posledično mesečna anuiteta lahko občutno povečata. V kolikor je EURIBOR negativno število, se šteje, da je EURIBOR enak nič (0). V izračunu je uporabljen EURIBOR v višini 0.

** V izračun EOM so vključene obresti, stroški odobritve in sklenitve pogodbe. V EOM niso vključeni notarski stroški, stroški vknjižbe hipoteke v zemljiško knjigo in stroški pomožnih storitev iz posebne ponudbe, saj so slednji odvisni od pogojev, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste TRR). EOM se spreminja, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki je bil uporabljen pri izračunu. EOM je izračunan pod predpostavko, da se kredit koristi na dan prenosa v odplačilo. Za pridobitev ponudbe po zgoraj navedenih pogojih je potrebno pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. odpreti transakcijski račun. Kredit je na voljo tudi brez odprtja transakcijskega računa, vendar je v tem primeru kreditna obrestna mera lahko višja.


Vabimo vas, da si naredite poljuben informativni izračun:

Informativni izračun

ZAKAJ STANOVANJSKI KREDIT INTESE SANPAOLO BANK

UGODNE OBRESTNE MERE

DOLGA DOBA ODPLAČILA, TUDI DO 30 LET

IZBIRATE LAHKO MED SPREMENLJIVO IN FIKSNO OBRESTNO MERO

PRI GRADNJI IN ADAPTACIJI LAHKO V NEKATERIH PRIMERIH IZKORISTITE DEL KREDITA TUDI GOTOVINSKO

POSTOPEK NAJEMA KREDITA

 • INFORMATIVNI IZRAČUN
 • SVETOVANJE
 • PONUDBA
 • POGODBA
 • IZPLAČILO
Informativno naročilo

VSE KAR MORATE VEDETI O STANOVANJSKEM KREDITU

ZA KATERE NAMENE LAHKO PRIDOBITE STANOVANJSKI KREDIT?
Stanovanjski krediti so namenski krediti z najdaljšo dobo odplačevanja. Del takšnih kreditov lahko koristite tudi v gotovini.

Omogočijo vam:
 • nakup, gradnjo, obnovo ali prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš, počitniških hiš in garaž;
 • nakup stavbnega zemljišča, parkirnih mest, nebivalnih prostorov v stanovanjski hiši;
 • plačilo stroškov za komunalno opremljanje ali spremembo namembnosti zemljišča;
 • plačilo projektne dokumentacije;
 • poplačilo že najetih stanovanjskih kreditov pri drugih bankah;
 • izplačilo dednih deležev, solastniških deležev in deležev po razvezi.
KATERE DOKUMENTE POTREBUJETE ZA PRIDOBITEV KREDITOV?
Za pridobitev kredita potrebujete izpolnjeno potrdilo o plači.pdf, upravno izplačilna prepoved.pdf in dokumentacijo o namenskem koriščenju kredita. V primeru, da imate soplačnika ali da zavarujete kredit s poroki, potrebujete zgoraj omenjene dokumente tudi za plačnika, porok pa mora podati izjavo.pdf.
Dokumentacija o namenskem koriščenju kredita je odvisna od namena, za katerega boste kredit potrebovali.

NAKUP
Za nakup nepremičnin potrebujete pri notarju overjeno kupoprodajno pogodbo. Za nakup zemljišča potrebujete pri notarju overjeno pogodbo in potrdilo pristojnega občinskega organa, da prostorski izvedbeni akt na tem zemljišču omogoča gradnjo stanovanjske hiše (urbanistično mnenje).

GRADNJA
Za gradnjo nepremičnine potrebujete veljavno gradbeno dovoljenje in dokument, ki dokazuje lastništvo posestva, torej originalni izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni. Če objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, potrebujete originalno kupoprodajno pogodbo, ki je overjena pri notarju.

OBNOVA
Za obnovo potrebujete gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo, če je za načrtovana dela to potrebno. Potrebujete še dokument, ki dokazuje lastništvo, torej originalni izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni. Če objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, potrebujete originalno kupoprodajno pogodbo, ki je overjena pri notarju. Koriščenje kredita je namensko na osnovi računov, predračunov, pogodb, delno pa tudi brez predložitve dokumentacije z nakazilom na osebni račun. Pri pridobitvi kredita za komunalno opremljanje ali odškodnino za spremembo namembnosti potrebujete odločbo pristojnega občinskega organa ali upravne enote.

POPLAČILO KREDITA
Za poplačilo kredita pri drugih bankah potrebujete pogodbo o stanovanjskem kreditu in potrdilo o stanju kredita. Za vse druge namene se upošteva ustrezna dokumentacija (pogodbe, sodbe sodišč, izplačilo solastniških deležev itn.).

OD ČESA JE ODVISNA VIŠINA KREDITA?
Višina kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca in vrednosti nepremičnine oz. investicij v gradnjo.

NA KAKŠEN NAČIN SE ZAVARUJE KREDIT?
Kredit lahko zavarujete z zastavo nepremičnine, s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici ali z zastavo depozita. Kredit se lahko zavaruje tudi z zastavo vrednostnih papirjev in enot premoženja v vzajemnih skladih.
KAKO SE KREDIT ODPLAČUJE?
Kredit se navadno odplačuje prek plače (z nakazilom delodajalca na podlagi upravno-izplačilne prepovedi). Kredit lahko kadar koli delno ali v celoti odplačate.

KAKO SE UGOTAVLJA KREDITNA SPOSOBNOST?
Kreditna sposobnost se navadno ugotavlja na osnovi:
 • plače;
 • pokojnine ali invalidnine;
 • prejemkov na osnovi pogodb o delu;
 • najemnin in drugih (dokazljivih) rednih mesečnih prejemkov.

Običajno se za ugotavljanje mesečne obveznosti upošteva 1/3 mesečnih prejemkov, kajti glede na vrsto zavarovanja in višino prejemkov je lahko kreditna sposobnost tudi drugačna. Kadar kreditojemalec ni v celoti kreditno sposoben za odplačevanje, lahko kredit odplačujejo tudi solidarni plačniki.

NA KAKŠEN NAČIN SE SPREMINJA REFERENČNA OBRESTNA MERA?
Referenčna obrestna mera, vezana na EURIBOR, je sestavljena iz referenčne obrestne mere in nespremenljivega pribitka.
Referenčna obrestna mera, ki jo uporablja Intesa Sanpaolo Bank pri kreditih za fizične osebe, je EURIBOR. Ob odobritvi se uporabi EURIBOR, ki je veljaven prvega dne v mesecu odobritve in velja za obračun obresti za obdobje, ki je enako ročnosti EURIBOR-ja.

Brezplačna telefonska številka

080 13 18

ponedeljek-petek: 7.00 – 18:00
sobota: 8:00 –12:00
nedelja in prazniki zaprto (sporočilo lahko pustite na odzivniku)